เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การดูแลแบบครบวงจรแก่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

 

ผู้วิจัย/Authors: สิริวรรณ เดียวสุรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลแบบครบวงจรแก่ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งในสถานสงเคราะห์โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 132.

รายละเอียด / Details:

บทนำ ผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ง 58 คนในสถานสงเคราะห์ มีปํยหาทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งสร้างภาระให้กับโรงพยาบาลหาดใหย่ พบว่าในปี 2544 และ 2545 โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ปับผู้สูงอายุจากสถานสงเคราะห์แห่งนี้ที่มารับการรักษาพยาบาลถึง 2.8 และ 3.4 ล้านบาทตามลำดับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ขาดความรู้ในการดูแล เฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นการสร้างให้ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดี และมีทีมสุขภาพให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์กรชุมชนร่วมสนับสนุน จะช่วยให้สถานสงเคราะห์มีศักยภาพในการดูแลที่มีคุณภาพส่งผลให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สุงอายุได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องมีความรู้สึกในการดูแลตนเอง รู้จักสร้างสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและผู้ดูแลสามารถดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและทีมสุขภาพ วิธีดำเนินงาน 1. ขั้นเตรียมการ สำรวจผู้สูงอายุ ประสานงาน วางแผน เตรียมอุปกรณ์ และทีมสุขภาพ 2. ขั้นดำเนินการ แพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ตรวจรักษา ส่งต่อ ทำแฟ้มประวัติ และมอบสมุดสุขภาพนักโภชนาการสอนสาธิตและฝึกปฏิบัติเรื่องอาหารแก่ผู้ประกอบอาหาร พยาบาลสอนทักษะในการดูแลตนเองให้กับผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเรื่องความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (ADL) การให้อาการทางสายยาง การดูดเสมห การทำแผล การพลิกตะแคงตัว การดูแลท่อเจาะคอ ป้องกันอุบติเหตุ นำออกกำลังกาย สนุบสนุนยาในการรักษาเบื้องต้น จัดสิ่งแวดล้อม เยี่ยมผู้สูงอายุที่จำหน่ายจากโรงพยาบาล ทำกลุ่มบำบัดและสอนอาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ให้คำปรึกษา กองสวัสดิการสังคม (เทศบาล) จัดทำบัตรทอง มูลนิธิจงฮั้ว สนับสนุนอาการ เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและผู้ดูแล 3. ขั้นประเมินผล ประเมินภาวะสุขภาพ ADL และความพึงพอใจขอทีมและผู้สงอายุ ผลการดำเนินงาน ผู้สูงอายุได้รับการตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์ มีแฟ้มและสมุดสุขภาพทุกคน คะแนน ADL เฉลี่ย 15 คะแนน ได้รับบัตรทอง 85% ได้ฝึกอาชีพ 67% และมีรายได้จากการฝึกอาชีพ ผู้สูงอายุที่ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่อง 95% ผู้ดูแลมีทักษะในการดูแลผู้ป่วย 89% มีตารางกิจกรรมและมีการออกกำลังกายทุกวัน ผู้สูงอายุและทีมสุขภาพพึงพอใจ 88% ทีมสุขภาพมีทักษะในการบริการเชิงรุกแบบองค์รวมและครบวงจร ลดภาระงานและค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล สถานสงเคราะห์มีความรู้ อุ่นใจและมีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน วิจารณ์และสรุป การบริการเชิงรุกของทีมสหสาขาวิชาชีพโดยชุมชนและองค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการดูแลครบวงจรให้ผู้สูงอายุโดยสร้างนำซ่อมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้สูงอายุพอใจในการดำรงชีวิต จึงสมควรนำกลวิธีนี้ไปใช้ในกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและภาระงานของโรงพยาบาล
husbands who cheat click why wifes cheat
cheaters wife affair read
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
meet to cheat go why women cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: ผู้สูงอายุ, สถานสงเคราะห์คนชรา, ทีมสหวิชาชีพ, สุขภาพจิต, คุณภาพชีวิต, พฤติกรรมสุขภาพ, ความสุข

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

Code: 000000061

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546