เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อการปฏิบัติกิจกรรม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการปฏิบัติกิจกรรมของผู้สุงอายุ ชมรมสูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

 

ผู้วิจัย/Authors: รมิตา คงเจริญ

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการจัดกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อการปฏิบัติกิจกรรม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการปฏิบัติกิจกรรมของผู้สุงอายุ ชมรมสูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 133.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อการปฏิบัติกิจกรรม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สุงอายุ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมสูงอายุ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคุม 15 คน กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 3 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้เข้าช่วยเหลือตนเอง เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในระยะก่อนการทดลองและหลังการทดลอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์การปฏิบัติกิจกรรมที่วิมลพรรณ นิธิพงศ์ (2535) ดัดแปลงมาจากแบบวัดการปฏิบัติกิจกรรมของ Lemon ที่ฉันทนา กาญจนพนัง (2530) แปลและดัดแปลงไว้ และใช้แบบสัมภษณ์ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่แปลและดัดแปลงโดยเยาวลักษณ์ มาหสิทธิวัฒฯ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหืข้อมุลคื อความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. คะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มทดลอง ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. คะแนนเฉลี่ยความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้สุงอายุ ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
cheaters click here read
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
what is in the abortion pill website the morning after pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
watching my girlfriend cheat my girlfriend cheated on me with my best friend my girlfriend cheated on me with my best friend
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
when your wife cheats click i want my wife to cheat on me
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: กลุ่มช่วยเหลือตนเอง, การปฏิบัติกิจกรรมของผู้สูงอายุ, ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, ผู้สูงอายุ, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา

Code: 000000060

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546