เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน

 

ผู้วิจัย/Authors: มานี ปิยะอนันต์

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช, ปีที่ 54, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2545, หน้า 455-465.

รายละเอียด / Details:

จากการศึกษาโดยให้นักเรียนในโรงเรียนสหศึกษาจำนวน 2,098 ราย อายุระหว่าง 11-20 ปี ตอบแบบสอบถาม พบว่านักเรียน ร้อยละ 9.1 เคยมีเพศสัมพันธ์โดยมีอายุน้อยที่สุด คือ 12 ปี นักเรียนร้อยละ 0.3 มีปัญหาตั้งครรภ์ นักเรียนหญิง ร้อยละ 5.3 และนักเรียนชายร้อยละ 7.2 มีคู่นอนเป็นเพศเดียวกัน นักเรียนร้อยละ 37.8 เคยดูรูปโป๊ ส่วนใหญ่ดูที่บ้านเพื่อน นักเรียนร้อยละ 42.7 เคยไปเที่ยวสถานบันเทิง ร้อยละ 4.9 เคยใช้ยาเสพติด นีกเรียนร้อยละ 72.9 รู้จักวิธีคุมกำเนิดอย่างน้อยหนึ่งวิธี ในจำนวนนี้ร้อยละ 69.9 รู้จักถุงยาอนามัย โดยได้ความรู้จากครู เมื่อนักเรียนมีปัญหาทางเพศส่วนใหญ่จะปรึกษาพ่อแม่ เปรียบเทียบนักเรียนกลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับกลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ พบว่ากลุ่มที่เคยมีเพศสัมพันธ์ดูรูปโป๊ เข้าไปเที่ยวสถานบันเทิง และยาเสพติดมากกว่ากลุ่มที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติโดยค่า p<0.05 แสดงให้เห็นว่ายาเสพติด รูปโป๊ และการไปเที่ยวสถานบันเทิงเป็นสิ่งยั่วยวนส่งเสริมให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ เมื่อวิเคราะห์นักเรียนในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่าอายุน้อยที่สุดที่มีเพศสัมพันธ์คื อ12 ปี ในกลุ่มอายุ 13 ปี มีเพศสัมพันธ์และไปเที่ยวสถานบันเทิงบ่อยขึ้น และดูรูปโป๊มากขึ้น เมื่อเด็กนักเรียนมีปัญหา พบว่ากลุ่มอายุน้อยจะปรึกษาพ่อแม่ กลุ่มอายุมากจะปรึกษาเพื่อน จากผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่าการสอนเพศศึกษาควรเริ่มต้นในเด็กอายุ 12 ปี พ่อแม่และครูควรปรับบาาทให้เป็นทั้งผู้ให้ความรู้ และให้คำปรึกษา เพื่อให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถเป็นที่พึ่งของเพื่อนได้ในระดับหนึ่ง
link unfaithful husband why women cheat on husbands
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
my wife cheated now what read women who cheat with married men
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
sex stories of preteen girls myjustliving.com wife adult stories

Keywords: พฤติกรรม, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, พฤติกรรม, เพศสัมพันธ์, นักเรียน, ปัญหาทางเพศ, นักเรียน, สุขภาพจิต, ปัญหายาเสพติด, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาสูตินารัเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00000006

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ