เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การติดตามการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2545

 

ผู้วิจัย/Authors: พิชญ์มณฑน์ สีกำเนิดไทย

ชื่อเรื่อง/Title: การติดตามการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2545

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 174. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจผลการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2545 สรุปผลการรวบรวมข้อมูล โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 541 โรงเรียน สรุปข้อมูลได้ดังนี้ โรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามเป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจำนวนมากที่สุด คือ 160 โรงเรียน รองลงมาคือขนาดเล็ก จำนวน 139 โรงเรียน โรงเรียนมีการจัดนักเรียนในความดูแล จำนวน 21-25 คน ต่อครูที่ปรึกษา 1 คน มีจำนวนมากที่สุดคือ มีโรงเรียน 227 โรงเรียน รองลงมาคือ จำนวน 16-20 คน ต่อครูที่ปรึกษา 1 คน มีโรงเรียน 122 โรงเรียน โรงเรียนจัดครูที่ปรึกษาดูแลนกัเรียนเพียงระดับใดระดับหนึ่ง มีจำนวนมากที่สุด คือ 393 โรงเรียน รองลงมาคือ จัดนักเรียนแบบคละมีจำนวนทุกระดับ จำนวน 122 โรงเรียน การดำนินการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนยังไม่ดำเนินการ เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพหรือศึกษาวิจัย คุณภาพของกิจกรรมโฮมรูมที่มีผลต่อคุณภาพนักเรียนมีมากที่สุดคือ มีจำนวน 170 โรงเรียน รองลงมาคือการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน โดยใช้รูปแบบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีจำนวน 80 โรงเรียน ส่วนเรื่องที่ทางโรงเรียนกำลังจะดำเนินการมากที่สุดคือ เรื่องบันทึกการแรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ ตามผลที่ได้ จากการประเมินคุณภาพ ภายในมีจำนวน 269 โรงเรียน รองลงมาคือ ประเมินคุณภาพ หรือศึกษาวิจัยคุณภาพของกิจกรรม โฮมรูมที่มีผลต่อคุณภาพนกัเรียน มีจำนวน 257 โรงเรียน สำหรับเรื่องที่โรงเรียนดำเนินการแล้วมากที่สุดคือ จัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน มีจำนวน 480 โรงเรียน รองลงมาคือจัดกิจกรรมโฮมรูม โดยใช้เวลาประมาณ 50-60 นาที ต่อสัปดาห์ มีจำนวน 465 โรงเรียนซึ่งใกล้เคียงกับการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีจำนวน 464 โรงเรียน ปัญหาที่เป็นอันดับแรกของโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมากที่สุดคือ ปัญหาการเรียนมี 148 โรงเรียน ปัญหาที่เป็นอันดับสองของโรงเรียนซึ่งมีปัญหามากที่สุดคือ ปัญหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวมี 134 โรงเรียน และปัญหาที่เป็นอันดับสามของโรงเรียนซึ่งมีปัญหามากที่สุดคือ ปัญหาพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น มี 80 โรงเรียน สำหรับปัญหาอื่นๆ ที่พบในโรงเรียน ซึ่งเป็นปัญหาในอันดับต้นๆ ที่น่าสนใจ คือ ปัญหาด้านพฤติกรรมเกเร/ก้าวร้าว ปัญหาด้านอารมณ์/จิตใจ และปัญหาด้านการคุ้มครองนักเรียนของครอบครัว ผลที่เกิดขึ้น จากการที่โรงเรียนได้จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับผลดี ครูมีความภาคภูมิใจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลที่เกิดกับนักเรียนทำให้นักเรียนมีคุณภาพ ครูได้ทำงานเป็นระบบ แม้ว่าการดำเนินงานจะพบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลดีต่อนักเรียนทั้งการส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงอาจนับได้ว่าโรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ย่อมได้รับผลดีทั้งต่อโรงเรียน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ในสารถที่แตกต่างกันไป โดยมีโรงเรียนเป็นผู้นำในการคิดค้นโครงการ/กิจกรรมใหม่ๆ หรือปรับปเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสม เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
wife cheaters infidelity open
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i want my girlfriend to cheat my girlfriend cheated my virtual girlfriend cheats
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
why married men have affairs click married men cheat with men
free indian sex stories site interactive adult stories

Keywords: นักเรียน, ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน, กรมสามัญศึกษา, พฤติกรรมก้าวร้าว, เกเร, ปัญหาสุขภาพจิต, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ศึกษานิเทศน์ กรมสามัญศึกษา

Code: 00000090

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต