เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน

 

ผู้วิจัย/Authors: มัจฉรี โอสถานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อน

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 221 (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

บุคคลปัญญาอ่อน เป็นผู้พิการกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งของประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลและแหล่งต่างๆ ทั้งจากครอบครัว สังคม และรัฐบาล แต่จากอดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันการช่วยเหลือที่พวกเขาได้รับ ส่วนใหญ่เป็นความช่วยเหลือที่รัฐจัดให้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ช่วยให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ เช่น บุคคลทั่วไป แต่ กลับทำให้บุคคลเหล่านี้มีความต้องการพึ่งพาผู้อื่นสูง กลายเป็นภาระหนักแก่ครอบครัว เพราะรับไม่สามารถจัดบริการที่ช่วยตอบสนองแก่บุคคลเหล่านี้ได้ทั่วทุกคน ด้วยปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น แนวทางการช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนในปัจจุบัน จึงเปลี่ยนมาที่การส่งเสริมและสนับสนุนให่ครอบครัวดูแลบุคคลปัญญาอ่อนได้ด้วยตนเอง เนื่องจากครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมที่สำคัญและใกล้ชิดกับพสกเขามากที่สุด ถ้าครอบครัวทุกครอบครัวมีความเข้มแข็ง ดูแลบุคคลปัญญาอ่อนได้ด้วยตนเอง จะส่งผลที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งในด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ปัองกันปัญหาทางสุงคมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาการดูแลบุคคลปัญญาอ่อนด้วยตนเอง 2. เพื่อให้ครอบครัวปัญญาอ่อนสามารถดูแลบุคคลปัญญาอ่อด้วยตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม วิธีการและผลที่ได้รับ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้ ระยะที่ 1 ดำเนินการในปี 2543 เป็นระยะสร้างความตระหนักและการยอมรับบทบาทหน้าที่ของครอบครัวต่อการดูแลบุคคลปัญญาอ่อน ด้วยวิธีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง จัดสัมมนาครอบครัวเข้มแข็งจัดประชุมกลุ่มผู้ปกครอง ผลที่ได้รับคือผู้ปกครองยอมรับบทบาทหน้าที่ มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นชมรมผู้ปกครอง ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อในปี 2544 เป็นระยะส่งเสริมให้ครอบครัวดำเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดกิจกรรมสัมมนาค่ายครอบครัวเข้มแข็งปีที่ 2 จัดผู้ประสานงานให้การช่วยเหลือสนับสนุนชมรมผู้ปกครอง ผลที่ได้รับคือ ชมรมผู้ปกครองมีกิจกรรมย่อยเพื่อการดูแลตนเองหลากหลายกิจกรรม ระยะที่3 ดำเนินการต่อในปี 2545 เป็นระยะครอบครัวเข้มแข็ง โดยการจัดสัมมนาค่ายครอบครัวเข้มแข็งครั้งที่ 3 เพื่อวางแผนดำเนินกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเองอย่างเป็นธรรม ผลที่ได้รับคือ ชมรมผู้ปกครองสามารถจัดกิจกรรมหาทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้วยการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน และเปิดบ้านร่มโพธิ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่ให้การดูแลบุคคลปัญญาอ่อนด้วยตนเองของชมรมผู้ปกครอง ข้อเสนอแนะ กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์เพื่อการส่งเสริมศักยภาพของครอบครัวในการดูแลตนเองได้
how do i know if my wife has cheated click what is infidelity
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
most women cheat women affair married men cheat
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ปัญญาอ่อน, ผู้พิการ, พิการ, ครอบครัว, สุขภาพจิต, แนวทางการช่วยเหลือ, mental retardation, MR

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

Code: 00000089

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต