เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: บริการสุขภาพจิต: พัฒนาการเชิงนโยบาย

 

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์

ชื่อเรื่อง/Title: บริการสุขภาพจิต: พัฒนาการเชิงนโยบาย

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 75.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล สถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิต หรือโรคทางจิตเวชนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หากปล่อยไว้จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศหลายประการ และส่งผลเสียต่อสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนอย่างรุนแรง ซึ่งนโยบายสุขภาพจิตและกลยุทธ์เดิมอาจจะไม่ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องของสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบและก่อให้เกิดสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มจะรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องถึงเวลาที่จะมีนโยบายและกลยุทธ์ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาพจิตของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและกำหนดนโยบายด้านสุขภาพจิต ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศ ขอบเขตการวิจัย ศึกษาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพจิต ได้แก่ ผู้บริหารสาธารณสุขระดับนโยบายผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน และประชาชนผู้มารับบริการ ระเบียบวิธีวิจัย ศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เก็บข้อมูลปฐมภูมิระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2546 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ใน 4 จังหวัด ของ 4 ภาค ได้แก่ ผู้บริหารสารธาณสุขระดับนโยบาย ผู้บริหารสาธารณศุขระดับจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน และประชาชนผู้มารับบริการ 4 จังหวัด คือ นนทบุรี นครพนม เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในเฉพาะกลุ่มผู้บริหารระดับนโยบาย นอกจากนั้นใช้เทคนิคการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับนโยบาย จำนวน 8 คน ตอบแบบสอบถามโดยผู้บริหารสาธารณสุขระดับจังหวัด จำนวน 29 คน จัดสนทนากลุ่ม (Focus group) สำหรับผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน 4 ครั้ง จำนวน 72 คน และสัมภาษณ์ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดละ 3 แห่ง รวมทั้งหมด 12 แห่ง จำนวน 1,000 คน วิเคราะห์ข้อมุลด้วยสถิติเชิงบรรยายและการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปผลการวิจัย พบว่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านสุขภาพจิต 3 ยุทธศาสตร์ คือ การปฏิรูประบบบริหารการพัฒนาบริการสุขภาพจิต และการพัฒนาศัยภาพความพร้อม ซึ่งประกอบด้วย 12 กลยุทธ์ ข้อเสนอแนะ กรมสุขภาพจิตในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่องสุขภาพจิต ต้องสร้างพันธมิตรและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนและแกนนำชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต สร้างให้เกิดการยอมรับของสังคม และถือเป็นภาระกิจร่วมกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชนในการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
My wife cheated on me click here all wives cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat

Keywords: บริการสุขภาพจิต, นโยบาย, สุขภาพจิต, ปัญหาทางจิตเวช, ปัญหาสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000059

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546