เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ชุมชนจำลอง: อิสระและโอกาส

 

ผู้วิจัย/Authors: ผ่อง อนันตริยเวช

ชื่อเรื่อง/Title: ชุมชนจำลอง: อิสระและโอกาส

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 71.

รายละเอียด / Details:

บทนำและวัตถุประสงค์ สิ่งแวลด้อมบำบัด (Milieu Therapy) เป็นรูปแบบการรักษาพยาบาลด้านจิตเวชรูปแบบหนึ่ง โดยให้ความสำคัยกับบุคลากรและสภาพการณ์ต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้ป่วยเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นของผู้ป่วย จากแนวคิดดังกล่าว หอผู้ป่วยฟื้นฟูฯ 14, 15 จึงได้เริ่มโครงการชุมชนจำลองในผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทุเลาตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมาลักษณะของการอยู่ร่วมกันของสมาชิกชุมชนจำลองไม่มีการสวมชุดของโรงพยาบาล แต่งกายด้วยชุดไปรเวทและรับผิดชอบซักเสื้อผ้าเอง การอยู่ร่วมกันเน้นให้พึ่งพาตนเอง/ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากที่สุดที่บุคลากรจะเอื้ออำนวยได้ คณะผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาประสบการณ์การอยู่ในชุมชนจำลองของผู้ป่วยจิตเวช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายความคิด/ความรู้สึกและประสบการณ์การอยู่ในชุมชนจำลองของผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเป็นแนวทางใน การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยต่อไป ขอบเขตการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นกรณีศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในชุมชนจำลอง จำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เอกสาร/ตำราที่เกี่ยวข้อง เครื่องบันทึกเสียงพร้อมแถบบันทึกเสียง แนวทางการสัมภาษณ์ และแนวทางการสนทนากลุ่ม (focus group) การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษา เอกสาร การสังเกต สัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่าประสบการณ์การอยู่ในชุมชนจอลองของผู้ป่วยจิตเวช สมาชิกชุมชนจำลองให้ความหมายว่า คือ "อิสระและโอกาส" อิสระ หมายถึง ความเป็นส่วนตัว ปล่อยให้สมาชิกใช้ชีวิตเหมือนอยู่บ้าน แต่งกายธรรมดา ไม่ต้องใส่ชุดเครื่องแบบผู้ป่วย มีการทำงานและสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ไม่ต้องอยู่เฉพาะบนตึก มีลักษณะของความเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวาย ส่วนโอกาส หมายถึง การยอมรับความคิดเห็นความไว้วางใจที่บุคลากรมากให้ เช่น ให้หยิบยารับประทานเอง ดูแลกันเองในช่วงเวลากลางคืน โอกาสในการฝึกอาชีพ ออกไปทำงานข้างนอก เช่น ทำงานที่วัด โรงงาน และสวนผลไม้ เป็นต้น สรุปและข้อเสนอแนะ การศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า ชุมชนจำลองเป็นการจัดประสบการณ์ชีวิตขณะที่ผู้ป่วยอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล การจัดประสบการณ์ดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้ป่วยรู้สึกมีอิสระและโอกาสเหมือนคนทั่วไป ดังนั้น บุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต้องตระหนักในความคิด ความรู้สึกของผู้ป่วยเพื้อจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ให้ผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงต่อไป
website why people cheat in marriage wife cheaters
cheaters wife affair read
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
why do husband cheat link when married men cheat
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: ชุมชนจำลอง, การฟิ้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช, จิตเวช, ผู้ป่วยโรคจิต, สิ่งแวดล้อมบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, ผูป่วยจิตเวช, milieu therapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต

Code: 000000058

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546