เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การพัฒนาเครือข่ายการบริการจิตสังคมบำบัดในชุมชนจังหวัดขอนแก่น.

 

ผู้วิจัย/Authors: ศิริพร ทองบ่อ

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาเครือข่ายการบริการจิตสังคมบำบัดในชุมชนจังหวัดขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี), หน้า 68.

รายละเอียด / Details:

หลัการและเหตุผล ที่ผ่านมาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขได้นำโปรแกรมแมทริกซ์ที่ใช้บำบัดผู้ติดยาบ้าในรูปแบบผู้ป่วยนอก มาเป็นมาตรการหลักในการบำบัดรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และโรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่ง แต่ก็พบว่ามีปํญหาอุปสรรคหลายอย่าง ทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง เช่น บ้านไกล เดินทางลำบาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูง เนื่องจากระยะเวลาบำบัดนานและต้องมาบ่อย เพราะต้องใช้เวลาบำบัดยาวนานถึง 4 เดือน กรมสุขภาพจิตจึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยได้จัดทำเป็นคู่มือจิตสังคมบำบัดในชุมชน ดังนั้น เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว โรงพยาบาลฯ จึงได้พัฒนาเครือข่ายการให้บริการจิตสังคมบำบัดในชุมชนขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้มีความรู้ และสามารถจัดกิจกรรมกลุ่มจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้เสพยาบ้าในชุมชนได้ วิธีการดำเนินการ 1) สำรวจความต้องการ 2) กำหนดพื้นที่ดำเนินการ 3) จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 4) จัดอบรมจิตสังคมบำบัดสำหรับครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5) ติดตามเยี่ยม 6) สรุปและประเมินผล ผลการดำเนินงาน ในโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมแตกต่างกันเป็น 2 รูปแบบ คือ ดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบจิตสังคมบำบัดในโรงเรียนที่กรมสุขภาพจิตพัฒนาขึ้น ส่วนโรงเรียนที่เหลือดำเนินการในลักษณะประยุกต์โปรแกรมร่วกับแนวทางอื่น ๆ เช่น วิธีการสั่งจิต การดูแลสิ่ง แวดล้อมในชุมชน/โรงเรียน ในส่วนของสถานีอนามัยพบว่าทุกแห่งได้มีการดำเนินการ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เสพ/ผู้ติดที่ได้จากการสมัครใจเข้ารับการบำบัดและบุคคลที่ทางราชการส่งตัว เข้ารับการบำบัด วิจารณ์และสรุป เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง จำเป็นต้องมีการติดตามเยี่ยมเพื่อพบปะแกลเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ใหม่ ๆ กันอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามผลเพื่อดูความสำเร็จในระยะยาว และมีการขายาผลในกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ เช่น แกนนำในชุมชนเพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจอันจะส่งผลให้ทุกฝ่ายเกิดความร่วมมือร่วมใจกันต่อไป
read go married and want to cheat
cheaters wife affair read
free abortion pill open when to get abortion
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
wife cheaters go open
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: จิตสังคมบำบัด, เครือข่ายบริการ, ผู้ติดยาเสพติด, สารเสพติด, ยาบ้า, matrix program

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 000000055

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546