เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาการสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: สมควร สีทาพา

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาการสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี). หน้า 65.

รายละเอียด / Details:

ความนำ/วัตถุประสงค์ ปัญหาเรื่องการใช้สารเสพติดในนักเรียน เริ่มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสอนทักษะชีวิตของครู และการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อสารเสพติดในนักเรียนหลังการอบรม การสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดในนักเรียน ระยะเวลาดำเนินการจากปีการศึกษา 2541-2544 รวม 3 ปี วิธีวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มทดลองประกอบด้วยครู 56 คน นกัเรียน 236 คน กลุ่มควบคุมประกอบด้วยนักเรียน 238 คน ในกลุ่มทดลอง ได้อบรมครู 56 คน กลุ่มควบคุมไม่มีการอบรมครู แล้วปล่อยให้ดำเนินการสอนนักเรียนตามปกติในสภาพการณ์ที่เป็นจริง เครื่องมือในการวิจัยคือ 1) แผนการสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของกรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย 2) แบบสอบถามครูแบบสอบถามนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต วิเคราะห์ความแตกต่างของเจตคติของนักเรียนก่อน-หลัง ดำเนินการโดยใช้สถิติ Paired t-test Independent t-test และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ โดย pearson's Product Moment Correlation Coefficient. ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองครูได้นำการสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมไปใช้สอนนักเรียนร้อยละ 17.5 สาเหตุที่ไม่ได้นำไปสอนเพราะหลักสูตรและระบบไม่เอื้อำนวย นโยบายไม่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของเจตคตินักเรียน พบว่าความตระหนักรู้ว่าสารเสพติดเป็นสิ่งใกล้ตัว ความเห็นใจผู้ติดสารเสพติด ความรู้สึกต่อคุณค่าในตนเอง หลังการทดลองกลุ่มทดลองมีเจตคติด้านบวกสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะชีวิตด้านเจตคติกับพฤติกรรมการลองใช้สารเสพติด พบว่าหลังทดลองในกลุ่มทดลองทักษะชีวิตด้านเจตคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลองใช้สารเสพติดอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า การสอนทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วร่วมในนัเรียน แม้จะมีครูส่วนน้อยสอนอย่างต่อเนื่อง ก็มีผลทำให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจตคติไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้น และสามารถลดพฤติกรรมการลองใช้สารเสพติดในนักเรียน ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความแตกต่างของสภาพปัญหาแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ การอบรมครูสอนทักษะชีวิตด้วยกาเรรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ควรจะอบรมครูทุกคนในโรงเรียน หรือบรมครูทุกคนในหมวดวิชาเดียวกัน จะได้เข้าใจในแนวเดียวกันเพื่อพัฒนาการพัฒนานักเรียนไปพร้อมๆ กันจึงจะประสบผลสำเร็จ
click here cheat on husband what is infidelity
read go married and want to cheat
what is in the abortion pill how much for abortion the morning after pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
spy phone apps android go spyware for android phone
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs
dating for married women who love to cheat meet to cheat
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: สารเสพติด, การสอนทักษะชีวิต, ทุกษะชีวิต, เจตตคติ, สุขภาพจิต, การใช้สารเสพติดในนักเรียน, ปัญหายาเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

Code: 000000052

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546