เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลงานการให้บริการปรึกษาภายใต้การดำเนินงานป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่ลูก

 

ผู้วิจัย/Authors: นรีลักษณ์ กุลฤกษ์

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลงานการให้บริการปรึกษาภายใต้การดำเนินงานป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่ลูก

แหล่งที่มา/Source: ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี). หน้า 64.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการให้การบริการตรวจเลือดเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ภายใต้โครงการป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในเขต 6 และเขต 6 โดยดำเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2543 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ที่ปรับมาจากแบบประเมินผลของ UNAIDS ทั้งหมด 11 ชุด ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานประจำเดือน การสัมภาษณ์ผู้ให้บริการ การสังเกตการณ์ระหว่างการให้การปรึกษาในคลินิกฝากครรภ์ ก่อนคลอดและลหังคลอด การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (systematic random sapmling) โดยใช้อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์เป็นตัวกำหนด พื้นที่เป้าหมาย 19 แห่ง เป็นโรงพยาบาลทั้งหมด ตัวแปรที่ใช้ประกอบด้วยจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีมารับบริการฝากครรภ์ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา (Zidovudine / ACT) สัดส่วนของผู้ให้บริการที่ผ่านการอบรม การให้บริการในการตรวจเลือดเอชไอวีด้วยความสมัครใจ (VCT) และการอบรมการให้ยา AZT เพื่อลดการแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก คุณภาพและเนื้อหาการให้บริการปรึกษาแต่ละครั้ง ผลการศึกษา พบว่ามีจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดทั้งหมด 124,952 ราย 87.7% (109,371 ราย) มีผลการตรวจเลือดเอชไอวี ซึ่งจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีการตรวจเลือดทั้งหมด พบว่ามีผลเลือดเอชไอวีบวกเท่ากับ 1.4% (1,569 ราย) และได้รับยา AZT 61.8% ของจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลเลือดเไอวีบวก (971 ราย) ส่วนหยิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้มีการฝากครรภ์มีจำนวน 2,667 ราย โดยมีหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีบวก = 8.7% (233 ราย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีการฝากครรภ์ พบว่าจำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวีมีสัดส่วนที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) เมื่อพิจารณาจากจำนวนเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำปรึกษาที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางในเรื่องของการให้การปรึกษาเรื่องการ ตรวจด้วยความสมัครใจ การให้ยา AZT และการให้อาหารทารก พบว่าในพื้นที่เป้าหมายมีจำนวนเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเท่ากับ 45% (37/82) ส่วนการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาล ระบุว่ายังมีจุดอ่อนของการดำเนินงานและยังขาดการอบรมต่อเนื่อง (58%) และขาดการสนับสนุนด้านจิตใจสำหรับผู้ให้บริการปรึกษา 37% อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการปรึกษาที่ถูกสัมภาษณ์ 82% ระบุว่าจะยังคงปฏิบัติงานในการให้บริการปรึกษาต่อไป และผลการสังเกตขณะให้บริการปรึกษา พบว่าสามารถให้บริการเป็นที่น่าพอใจ การประเมินผลในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการให้บริการปรึกษาสามารถผสมผสาน ไปได้ในการให้บริการอนามัยแม่และเด็ก จุดอ่อนที่พบสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการให้ดีขึ้น เพื่อช่วยเหลือหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
website link wife cheaters
link unfaithful husband why women cheat on husbands
married affairs sites online why do wifes cheat
how to spot a cheater women affair open
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
facts on hiv/aids aids treatments hiv transmission
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how do you know your wife cheated on you open why do i want to cheat on my wife
when your wife cheats darkwoodsdojo.com i want my wife to cheat on me
why do husband cheat link when married men cheat
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: การให้บริการปรึกษา, ให้การปรึกษา, การแพร่เชื้อเอชไอวีจากแม่ลูก, aids counseling, คลินิกฝากครรภ์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น

Code: 000000051

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546