เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม และรายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการ โรงพยาบาลขอนแก่น

 

ผู้วิจัย/Authors: การุณย์ หงษ์กา

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม และรายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการ โรงพยาบาลขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี). หน้า 58.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญความจริงที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการ โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร จำนวน 14 คน และสุ่มเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จำนวน 7 คน ได้รับการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง กลุ่มทดลองที่ 2 จำนวน 7 คน ได้รับการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญความตริง ทำการทดลอง เป็นเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1:30 ชั่วโมง แบบแผนการทดลองคือ Randomized Two Group pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยปรกอบด้วยแบบวัดพฤติกรรมการปรับตัวตามแนวคิดการปรับตัวของรอย (The Roy Adaptation Model) โปรแกรมการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง โปรแกรมการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญความจริงและแบบสังเกตอย่างมีโครงสร้าง การวิเคราะห์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบของวิลคอซอน (The Wilcoxon Mathched-Pairs Signed-Rank Test) และการทดสอบแขงแมนวิทนีย์ (The Mann-Whitney U Test) ผลการวิจัยปรากฎดังนี้ 1. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการที่ได้รับการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีพฤติกรรมการปรับตัวดีกว่าก่อนการให้คำปรึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการที่ได้รับการให้คำปรึกษารายบุคคล ตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีพฤติกรรมการปรับตัวดีกว่าก่อนการให้คำปรึกษา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการที่ได้รับการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม ตามทฤษฎีเผชิญความจริง มีพฤติกรรมการปรับตัวดีกว่าผู้ติดเชื้อเอชไอวี ระยะเริ่มปรากฎอาการที่ได้รับการให้คำปรึกษารายบุคคลตามทฤษฎีเผชิญควรมจริงอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปได้ว่า การให้คำปรึกษาตามทฤษฎีเผชิญความจริงกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะเริ่มปรากฎอาการ ทั้งการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มและการให้คำปรึกษารายบุคคลล้วนช่วยให้มีพฤติกรรมการปรับตัวดีขึ้น โดยการให้คำปรึกษาเป็นกลุ่มให้ผลสูงกว่า
read go married and want to cheat
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
i cheated on my husband now what just found out my husband cheated on me i cheated on my
women who cheated read looking for affair
married looking to cheat link how can people cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
why married men have affairs click married men cheat with men
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: การให้คำปรึกษา, กลุ่ม, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, เอดส์, โปรแกรมการให้คำปรึกษารายบุคคล, การปรึกษา, การปรุึกษาแบบกลุ่ม, พฤติกรรม, การปรับตัว, aids counseling, group counseling

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลขอนแก่น

Code: 000000050

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546