เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชีวัดสุขภาพจิตคนไทย

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคลและคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีชีวัดสุขภาพจิตคนไทย

แหล่งที่มา/Source: ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข (12-15 สิงหาคม 2546 จังหวัดชลบุรี). หน้า 27.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แล่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะๆ ที่ 1) การศึกษาความตรงตามเนื้อหาโดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ครั้ง ได้เครื่องมือฉบับร่าง 80 ข้อนำไปทดสอบภาษาใน 5 ภาคของประเทศไทยโดยการทำ Focus group จำนวน 40กลุ่มและทดลองใช้เครื่องมือ 120 ชุด จากนั้นปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ระยะที่ 2) ศึกษาความตรงตามโครงสร้างครั้งที่ 1 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 2,024 คน (ขนาดตัวอย่างโดยคำนวณจากสูตร) จาก 5 ภาค คือ ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้แบ่งประชากรออกเป็นเขตเทศบาลและเขตขนบท จำแนกออกเป็นจังหวัดที่มีรายได้ร่ำรวย ปานกลาง ยากจนสุ่มตัวอย่างแบบ Multi stage random sampling ระยะที่ 3) ศึกษาความตรงโครงสร้างครั้งที่ 2 และหาค่าปกติ (Norm) ของคนไทยขนาดตัวอย่าง 2,400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างเช่นเดียวกับการศึกษาระยะที่ 2 ใช้เวลาในการศึกษาทั้ง 3 ระยะตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545-มิถุนายน 2546 สถิติที่ใช้สถิติเชิงบรรยาย Factor analysis, Kappa statistic, Coronbach's alpha Coefficient ผลการศึกษา จากการศึกษาระยะที่ 1-2 ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยด้วย 4 Domain คือ 1) Mental State 2) Mental Capacity 3) Mental Quality 4) Supporting Factors ประกอบด้วย 21 Subdomain มีคำถามในการศึกษาระยะที่ 2 หลือ 73 ข้อสำหรับผลการศึกษาในระยะที่ 3 จะนำเสนอดัชนีชี้วัดสุขภาพคนไทยฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น ค่าปกติ (Norm) ของเครื่องมือทั้งสองฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็นสุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป และสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ตลอดจนค่าความสอดคล้อง (Afreement) ในการประเมินภาวะสุขภาพจิตระหว่างดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้นในการประชุม วิจารณ์และสรุป แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย สามารถนำไปประเมินภาวะสุขภาพจิตของรายบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อทราบถึงสภาวะสุขภาพจิตของตนเอง หน่วยงานหรือชุมชนและให้การช่วยเหลือตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การใช้เครื่องมือนี้ประเมินภาวะสุขภาพจิตควรดำเนินการห่างกันอย่างน้อย 1 เดือน
click here cheat on husband what is infidelity
why men have affairs website married men who cheat with men
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how to cheat on my husband love affairs with married men my wife cheated
bacterial diseases std test free signs of chlamydia in males
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
cheats read infidelity in marriage

Keywords: ดัชนีชีวัดสุขภาพจิตคนไทย, สุขภาพจิต, ความตรง, แบบทดสอบ, ดัชนีชี้วัด, ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิต, ดัชะนี

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000000047

ISSN/ISBN: 974-9627-39-3

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ที่ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2546