เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความภุมิใจแห่งตนเองและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้ยาบ้า

 

ผู้วิจัย/Authors: อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์

ชื่อเรื่อง/Title: ความภุมิใจแห่งตนเองและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้ยาบ้า

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 46 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2544 หน้า 3

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความภุมิใจแห่งตนเองและภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ใช้ยาบ้าเปรียบเทียบ กับกลุ่มที่ไม่ใช้ ผลการศึกษา กลุ่มนักเรียนที่ใช้ยาบ้า (n=34) มีความภูมิใจแห่งตนเองต่ำกว่ากลุ่ม นักเรียนที่ไม่ใช้ยา (m=42) อย่างมีนัยสำคัญทางด้าน subscale มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเฉพาะ การศึกษา ครอบครัว และมุมมองรวม พบภาวะซึมเศร้าในกลุ่มใช้ยาบ้า (ร้อยละ 32.3) สูงกว่ากลุ่มไม่ใช้ยา (ร้อยละ 21.4) แต่ในด้านคะแนนรวมของ CDI และ subsscale ไม่พบว่ามีความแตกต่างกันของทั้ง 2 กลุ่ม
click here read here what is infidelity
cheater marriage affairs go
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i want to cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated will my girlfriend cheat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman open infidelity signs
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories

Keywords: ความภูมิใจแห่งตนเอง, ภาวะซึมเศร้า, วัยรุ่น, ยาบ้า, ซึมเศร้า, ยาเสพติด. สารเสพติด, สุขภา่พจิต, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Code: 0000144

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ