เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สถานภาพของเด็กหลังครอบครัวหย่าร้าง

 

ผู้วิจัย/Authors: วินัดดา ปิยะศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: สถานภาพของเด็กหลังครอบครัวหย่าร้าง

แหล่งที่มา/Source: วารสารกรมการแพทย์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2542, หน้า 248-253.

รายละเอียด / Details:

การแตกสลายของครอบครัวเป็นวิกฤติการณ์ที่สำคัญและมีความรุนแรงต่อชีวิตเด็ก ผู้รายงานได้รวบรวมรายละเอียดของผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,157 ราย ที่มารับการรักษาที่คลินิกจิตเวช สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีในช่วง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2541 พบเด็ก 168 ราย ที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง หรือแตกแยกถาวรคิดเป็นร้อยละ 9.07 อายุเฉลี่ยของเด็กจากครอบครัวที่หย่าร้าง 2+- 0.8 ปี เด็กอยู่ภายใต้การดุแลของมารดาและญาติทางฝ่ายมารดา ร้อยละ 42.3 และ 18.7 ตามลำดับ อยู่ภายใต้การดูแลของบิดาและญาติทางฝ่ายบิดา ร้อยละ 23.6 และ 13 ตามลำดับ และเมื่อเวลาผ่านไปพบว่าทั้งบิดาและมารดาต่างดูแลเด็กลดลง โดยส่งไปให้ญาติของตัวดูแลแทนเพิ่มขึ้น เด็กถูกยกให้ผู้อื่นอุปการะ ร้อยละ 4.9 พบการละทิ้ง ละเลย ทำร้ายเด็ก ร้อยละ 25.2 ปัญหาในการปรับตัวร้อยละ 23.6 ปัญหาทางอารมณ์ร้อยละ12.2 และปัญหาพฤติกรรมร้อยละ 10.6 บิดาหารือมารดาที่เด็กอยู่ด้วยแต่งงานใหม่ ร้อยละ 29 การให้ความช่วยเหลือเด็กและบิดามารดาที่ครอบครัวแตกสลายเหล่านี้ เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ทำงานใกล้ชิดซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
married affairs sites online why do wifes cheat
wife cheaters infidelity open
spy phone apps android go spyware for android phone
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat go why women cheat
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories

Keywords: การแตกสลายของครอบครัว, ครอบครัวหย่าร้าง, สุขภาพจิตเด็ก, ปัญหาทางจิตใจ, ปัญหาสุขภาพจิต, พฤติกรรม, อารมณ์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2542

Address: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Code: 000000034

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ