เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ค่าความตรงและความเที่ยงของแบบวัดสุขภาพจิตไทยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ค่าความตรงและความเที่ยงของแบบวัดสุขภาพจิตไทยสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: สารศิริราช, ปีที่ 54, ฉบับที่ 9, กันยายน 2545 หน้า 540-546.

รายละเอียด / Details:

แบบวัดสุขภาพจิตของคนไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพด้านสุขภาพจิตของคนในชุมชน คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือนี้ในแง่ของความตรงและความเที่ยง โดยทดสอบกับผู้ที่มารับบริการที่คลินิกสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 1,205 ราย (ช่วยงอายุระหว่าง 12 ถึง 74 ปี) มีทั้งผู้ป่วยนอกลแะผู้ป่วยใน ผลการศึกษาพบว่าค่าความเที่ยงจากการทดสอบด้วยววิธีการทดสอบซ้ำ การแบ่งข้อคู่ข้อคี่ และการหาความสอดคล้องภายในแบบครอนบัคแอลฟ่า ได้ค่าที่สูงในหลายสเกล แต่บางสเกลมีค่าที่ต่ำ สำหรับค่าความตรง พบว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความตรงตามเกณฑ์ในระดับสูง โดยกลุ่มผู้ป่วยในมีระดับคะแนนสูงกว่ากลุ่มผู้ป่วยนอก รวมทั้งมีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์ที่สูงด้วย กล่าวคือพบว่ามีความตรงเชิงเกณฑ์สัมพันธ์กับแบบวัดอื่น ข้อคิดเห็นจากผู้ใช้เครื่องมือนี้สรุปได้ว่าแบบทดสอบชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้กับการตรวจคัดกรองในประชากรกลุ่มนี้ ถึงแม้ส่วนที่วัดด้านสังคมยังอาจครอบคลุมไม่เพียงพอ
married affairs sites online why do wifes cheat
read website married and want to cheat
website open i dreamed my husband cheated on me
why men have affairs redirect redirect
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
why do husband cheat site when married men cheat
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: แบบวัดสุขภาพจิตไทย, ผู้ป่วยจิตเวช, ชุมชน, ค่าความตรง, ความเที่ยง, สุขภาพจิต, จิตเวชชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 00000003

ISSN/ISBN: 0125-152X

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ