เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาโรคอุปทานกลุ่มในโรงเรียน อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา

 

ผู้วิจัย/Authors: วิภูษิตา มั่นเกษตรกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาโรคอุปทานกลุ่มในโรงเรียน อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 ปี 2544 "ความสุขที่พอเพียง" วันที่ 5-7 กันยายน 2544. หน้า 86

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์กลไกทางจิต ได้ที่จัดทีมสหวิชาชีพให้การช่วยเหลือให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่เป็นโรคอุปทานกลุ่ม (Mass Hysteria) ในโรงเรียน อำเภอหนองบุนนาก จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย ญาติ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ตลอดจนศึกษาสาเหตุ ลักษณะอาการ ความสัมพันธ์ และการดำเนินของโรคอุปทานกลุ่มของเด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2542 ถึง 26 มกราคม 2542 จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย โดยการทำลุ่มศึกษาบำบัดแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองบุนนาก กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มผู้บริหาร ครูในโรงเรียน กลุ่มเด็กไม่มีอาการพร้อมทั้งทำหลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองแก่กลุ่มเด็กที่มีอาการ และออกติดตามเยี่ยมบ้านและโรงเรียน กลุ่มที่ศึกาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 14-16 ปี กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีอาการอุปทานกลุ่ม คือ อาการใจสั่น ใจเต้นเร็ว หายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก ชามือและเท้า หูอื้อ มึนศีระษ เป็นลมไม่รู้สึกตัว อาการต่างๆ หายเป็นปกติ ระยะเวลาที่เป็น 1-2 ชั่วโมง ซึ่งตรวจไม่พบความผิดปกติทางกาย สรุปผลการศกึษา พบว่ากลุ่มที่ศึกษาในครั้งนี้หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือโดยการทำกลุ่มและฝึกการผ่อนคลายความเครียดโดยการหายใจทำให้กลุ่มที่ศึกาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ ทั้งตัวผู้ป่วย ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ทั้งนี้อาจมีผลกระทบมาจากความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและความเชื่อด้านไสยศาสตร์
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
read go married and want to cheat
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
watching my girlfriend cheat blog.zycon.com my girlfriend cheated on me with my best friend
women who cheated women who cheat on relationships looking for affair
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
reasons why husband cheat why do wife cheat on husband how many men have affairs

Keywords: อุปทานกลุ่ม, โรคอุปทานกลุ่ม โรงเรียน, ปัญหาสุขภาพจิต, ปัญหาทางจิตเวช, นักเรียน, ชุมชน, อุปทานหมู่ mass hysteria, mental health problem, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2544

Address: กรมสุขภาพจิต,กระทรวงสาธารณสุข

Code: 000014

ISSN/ISBN: 974-296-076-3

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต