เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถตนเอง

 

ผู้วิจัย/Authors: เวทินี สุขมาก

ชื่อเรื่อง/Title: ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถตนเอง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 47 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2545 หน้า 32-36

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบโครงสร้างและความเที่ยงตรงของแบบสอบถามการ รับรู้ในความสามารถตนเอง วิธีการศึกษา นำเอาแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถของตนเองฉบับแปลภาษาไทยจากภาษาอังกฤษ (schwarzer,1997) ไปใช้กับผู้ติดสารเสพติดที่มาบำบัด ณ ห้องผู้ป่วยนอก ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 103 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย principal component analysis โดยกำหนดค่า factor loading ไม่น้อยกว่า .30 และยืนยันองค์ประกอบด้วย confirmatory factor analysis ผลการศึกษา พบว่าแบบสอบถามการรับรู้ในความสามารถของตนเองฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามที่มีความน่าเชื่อถือ มีความเที่ยงตรงด้านโครงสร้างทั้งการทดสอบด้วย principal component analysis และ confirmatory factor analysis
website why people cheat in marriage wife cheaters
spy phone free download spyware mobile texting spyware
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
why married men cheat on their wives thesailersweb.com cheat on my wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
how married men cheat read reasons why husband cheat

Keywords: แบบสอบถาม, การรับรู้, ความสามารถของตนเอง, ตรวจสอบโครงสร้าง, ความเที่ยงตรง, ผู้ติดสารเสพติด, ยาเสพติด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 0000139

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ