เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสร้างสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง

 

ผู้วิจัย/Authors: อรวมน ศรียุกตศุทธ

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร,์ ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2546, หน้า 8-18.

รายละเอียด / Details:

แนวคิดสุขภาพในปัจจุบันมิได้หมายถึงการไม่มีโรคเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกถึงการมีสุขภาวะทั้งร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ การสร้างเสริมสุขภาพถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการช่วยให้คนมีภาวะสุขภาพดีสูงสุด มีความผาสุกในชีวิต การปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมิได้จำกัดแก่คนปกติที่ยังไม่เป็นโรคเท่านั้น คนทุกคนรวมทั้งคนป่วยด้วยโรคเรื้อรังก็สามารถปฏิบัติเพื่อยกระดับสุขภาพให้ดีสูงสุดเท่าที่ทำได้ตามสภาพของแต่ละบุคคลสำหรับผู้ป่วยฌรคเรื้อรังนั้น ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แต่การสร้างเสริมสุขภาพก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เพื่อดูแลรักษาความเจ็บป่วยของตนเองและสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและท้าทายอย่างยิ่ง เป้าหมายที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยลดอาการและความก้าวหน้าของโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาทางการพยาบาล และการวินิจฉัยทางการพยาบาล
click here catch a cheater what is infidelity
read go married and want to cheat
why men have affairs why women cheat on men they love redirect
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
married and wanting to cheat so your wife cheated why cheat on your wife
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
meet to cheat go why women cheat
did my girlfriend cheat site i want my girlfriend to cheat on me
i cheated on my husband now what read i cheated on my
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
women who cheated read looking for affair
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: การสร้างเสริมุขภาพ, พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ, โรคเรื้อรัง, กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ, การพยาบาล, พฤติกรรม, คุณภาพชีวิต, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 460000208

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทความฟื้นวิชา