เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยโรคจิตเภท และสมาชิกในครอบครัว ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีพร ชูวงศ์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยโรคจิตเภท และสมาชิกในครอบครัว ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2546, หน้า 46-58.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ในการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยจิตเภท ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของสมาชิกในครอบครัว เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตเวช พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างผู้ป่วยจิตเภทกับสมาชิกในครอบครัว และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้ป่วยจิตเภทและสมาชิกในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยจิตเภทและสมาชิกในครอบครัวที่มาพบแพทย์ หรือมารับยาต่อเนื่อง ณ ตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จำนวน 300 ครอบครัว (ผู้ป่วย 300 คน : สมาชิกในครอบครัว 300 คน) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามเจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตเวช แบบสอบถามการดูแลตนเองที่บ้านของผู้ป่วยจิตเภท แบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน แบบสอบถามพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ คำนวณร้อยละ และหาค่าการถดถอยพหุแบบมีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยจิตเภทมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองอยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 40.4 ส่วนใหญ่มีเจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตเวชอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 58.7 มีพฤติกรรมการสื่อสารอยู่ในครอบครัวระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 52.0 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัว ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองที่บ้าน จำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สถาภพสมรสคู่ และการแระกอบอาชีพอิสระ ร่วมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการสื่อสารได้ร้อยละ 13 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภทส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 55.0 มีเจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตเวชอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 59 มีพฤติกรรมการสื่อสารในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 76.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน เจตคติเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตเวช และการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ร่วมกันอธิบายความผันแปรของพฤติกรรมการสื่อสารได้ร้อยละ 17 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน และฝึกทักษะพร้อมกับแจกคู่มือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในครอบครัวให้แก่ผู้ป่วยจิตเภท และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและคงไว้ซึ่งความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรติดตามศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่นต่อไป
my girl friend cheated on me my wife cheated on me now what I cheated on my wife
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
why married men have affairs married affairs sites married men cheat with men
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: พฤติกรรมการสื่อสาร, ผู้ป่วยจิตเภท, สมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยจิตเภท, จิตเวช, โรคจิต, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตเภท

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย? จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Code: 460000206

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ