เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีวรรณ เพียรทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 60-75

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล ศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ซึ่งประกบด้วยผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล จำนวน 16 คน ญาติและครอบครัว จำนวน 13 คน แกนนำชุมชนและเพื่อนบ้าน จำนวน 37 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต รวมทั้งการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ระดับความวิตกกังวล ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ข้อมุลเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างใช้สถิติ Chi-square test และ t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความต้องการของผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันเมื่อมีความวิตกกังวลต้องพึ่งพิงยา ขาดยาไม่ได้ และคิดว่าตนเองไม่มีแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ ในขณะที่แกนนำชุมชนก็ไม่เห็นความสำคัญและไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรู้สึกไม่มั่นใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีภสวะวิตกกังวลซึ่งมักมีอาการไม่สุขสบายทางกายและจิตใจหลายอย่างร่วมกัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลเกิดขึ้นจากการที่โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อวได้ทำความเข้าใจจร่วมกันในสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ สร้างความคุ้นเคย ไว้วางใจและเข้าใจกัน จัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองเพื่อลดความวิตกกังวล ร่วมกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาและความต้องการโดยสร้างข้อตกลงร่วมกัน มีกลุ่มแกนนำหลักรับผิดชอบดำเนินกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุน และช่วยเหลือจนเกิดวิธีปฏิบัติการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลในชุมชนขึ้น ได้แก่ การเยี่ยมเยียนพูดคุยกับผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล การชักชวนกันออกกำลังกาย การไปฝึกสมาธิที่วัด จัดให้มีหนังสืออ่าน และบริการนวดคลายเครียด ผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล พบว่าแกนนำชุมชนและประชาชนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และภาคภูมิใจในตนเอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความมั่นใจในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมีอาการไม่สุขสบายต่างๆ และมีการพึ่งพิงยาลดลง จึงกล่าวได้ว่าโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางใหม่อีกทางหนึ่งในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน
how to cheat on your boyfriend vancouverpaddlewheeler.com cheat on your boyfriend
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
how to cheat on wife go why wife cheated
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
what makes husbands cheat catch a cheat percentage of women who cheat

Keywords: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน, การดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 460000204

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ