เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: วารีรีตน์ ถาน้อย

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 44-59.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสำรวจภาวะสุขภาพทั่วไป ฉบับภาษาไทย (The Thai general health Questionnaires 30-Thai GHQ 30) -Thai GHQ 30 ของ Golberg (1972) ซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ คณะ (2539) และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ของจินตนา ยูนิพันธ์ (2535) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนร้อยละ 80.3 มีภาวะสุขภาพจิตปกติแะลมีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติทางจิตเวชร้อยละ 19.7 2. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. ความพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ภาระครอบครัวมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05, p<.01) และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 4. สัมพันธภาพในครอบครัว ความเพียงพอของรายได้ และภาวะสุขภาพจิตสามารถทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนอย้่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001, p<.01)
website why people cheat in marriage wife cheaters
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
reason women cheat read i dreamed my husband cheated on me
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
would my boyfriend cheat should i tell my boyfriend i cheated on him i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
married looking to cheat link how can people cheat

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, พฤติกรรมการดูแลตนด้านสุขภาพจิต, ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 460000203

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ