เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมต่อการเสพสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

 

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา สุมธยาพร

ชื่อเรื่อง/Title: การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมต่อการเสพสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 26-33.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมต่อการเสพสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และหาคว่ามสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 8,126 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ ได้จำนวนนักเรียนตัวอย่างทั้งสิ้น 403 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณ๕่าในตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) การวิเคราะห์ปัจจัย factor analysis) โดยทำการหมุนแกนด้วยวิธีวิริแมกซ์ (varimax) ในการหาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน ผลการศึกษา พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีการใช้สารแอมเฟตามีนร้อยละ 5.10 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้แอมเฟตามีนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.00 พบว่ามี 8 พฤติกรรมที่อธิบายความเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีนสูงถึงร้อยละ 55.39 ประกอบด้วยการรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการใช้สารเสพติด การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหา การป้องกันตนเอง การแสวงหาแหล่งสารเสพติดและทัศนคติต่อสารเสพติด เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน พบว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ (r=0.27) กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพมีการเห็นคุณค่าในตนเอง ในระดับต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่เสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน สรุป ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการป้องกันการเสพสารแอมเฟตามีนในกลุ่มนักเรียน โดยการว่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนสามารถส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง และหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป
website women that cheat with married men wife cheaters
why men have affairs redirect married men who cheat with men
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill website the morning after pill
wife cheaters infidelity open
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
how is aids transmitted signs of aids in women worlds aids day
spy phone free download spyware mobile texting spyware
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
women cheat husband go women who cheat on their husbands
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs

Keywords: การเห็นคุณค่าในตนเอง, พฤติกรรมเสี่ยง, สารแอมเฟตามีน, ยาบ้า, นักเรียน, การพยาบาลจิตเวช, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Code: 460000201

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ