เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การนำหลักการดูแลผู้ป่วยรายกรณีมาใช้ในการดูแลผูป่วยทางจิตในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: สมภพ รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การนำหลักการดูแลผู้ป่วยรายกรณีมาใช้ในการดูแลผูป่วยทางจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 14-24.

รายละเอียด / Details:

ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพจิต เน้นประชากนมีส่วนร่วมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และการบริการใกล้บ้าน กรมสุขภาพจิตได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูประบบสุขภาพไทย การเจ็บป่วยทางจิต โดยเฉพาะโรคจิตเภท และโรคซึมเศร้า จัดได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังกัดลดการกลับเป็นซ้ำ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระยะของการพํมนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน การนำ case management หรือการจัดการดูแลผู้ป่วยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอ้ตราการกลับเป็นซ้ำสูง หรือผู้ป่วยและครอบครัวมีทรัพยากรจำกัด ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้โดยได้รับการดูแลขากบุคลากรสาธารณสุขใกล้บ้าน และยังช่วยให้ญาติมีความมั่นใจ พึงพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้านมีความเครียด วิตกกังวลน้อย การจัดการดูแลผู้ป่วย เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพอย่างเป็ระบบ กระบวนการนี้ครอบคลุมถึงการประเมิน วางแผน ลงมือปฏิบัติ การประสานงานระบบให้บริการ การติดตามการให้บริการ และการประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการให้บริการต่อผู้ป่วย และครอบครัวในชุมชนอย่างมีประสิทธิผล คุ้มค่าต่อทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้ป่วย การนำ การจัดการดูแลผู้ป่วยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิต การประมินผล ผลการวิจัย การนำ การจัดการดูแลผูป่วย มาใช้ในผู้ป่วยทางจิตในต่างประเทศและการนำการจัดการดูแลผู้ป่วย มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตในชุมชนไทย
read go married and want to cheat
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
aids pictures symptoms click aid symptoms
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
would my boyfriend cheat site i found out my boyfriend cheated on me
my wife cheated now what read women who cheat with married men
reasons women cheat cheat on husband how to cheat on wife
cheaters faithwalker.org all women cheat

Keywords: การดูแลผู้ป่วยทางจิตในชุมชน case management การจัดการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง, โรคจิต, การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 460000200

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ