เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปรากฎการณ์การเตรียมตัวสำหรับความตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: กิตติกร นิลมานัต

ชื่อเรื่อง/Title: ปรากฎการณ์การเตรียมตัวสำหรับความตาย : กรณีศึกษาผู้ป่วยเอดส์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2545, หน้า 65-78.

รายละเอียด / Details:

การได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวี เป็นเสมือนการได้รับการตัดสินประหารชีวิต บทความนี้ต้องการนำเสนอผลการศึกษาปรากฎการณ์การเตรียมตัวตายของผู้ป่วยเอดส์ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต และการพยาบาลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิต/ภาวะใกล้ตาย โดยศึกษาในผู้ป่วยเอดส์ในระยะสุดท้าย จำนวน 3 ราย ผลการสึกษาพบว่า นอกจากการยอมรับต่อความตายที่จะเกิดขึ้นแล้ว ผู้ให้ข้อมูลยังคงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความตายและภาวะใกล้ตายอื่น ได้แก่ท้อแท้ สูญเสีย รู้สึกผิด และกลัวผู้ให้ข้อมูลมีความคาดหวังเกี่ยวกับชีวิตและความตายคือขอไม่ทุกข์ทรมานและขออยู่ท่ามกลางบุคคลที่รัก และเข้าใจ โดยมีเป้าหมายของการมีชีวิต ณ ปัจจุบันเพื่อบุคคลที่รัก ผู้ให้ข้อมูลมีการเตรียมตัวสำหรับความตายทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณการเข้าใจถึงกระบวนการคิดและวิธีการเตรียมตายของผู้ป่วยในภาวะใกล้ตาย จะช่วยให้พยาบาลวางแผนให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะสุดท้าย/ใกล้ตายให้มีการเตรียมตัวสำหรับความตายและสามารถเผชิญกับความตายและภาวะใกล้ตายได้อย่างเหมาะสม
husbands who cheat website why wifes cheat
website cheat how often do women cheat on their husbands
what is in the abortion pill website the morning after pill
how to spot a cheater how many people cheat open
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
how to cheat on my husband how to cheat on my husband my wife cheated
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage

Keywords: การตาย, การเตรียมตัวสำหรับความตาย, ผู้ป่วยใกล้ตาย, ผู้ป่วยเอดส์, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤติ, ภาวะวิกฤติ, crisis, psychiatric nursing

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Code: 460000196

ISSN/ISBN: 1513-1262

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ