เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการบอกความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

 

ผู้วิจัย/Authors: พจนา วิภามาศ

ชื่อเรื่อง/Title: ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาลในการบอกความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

แหล่งที่มา/Source: วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2545, หน้า 47-64.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมและการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล ในการบอกความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายจากพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจำนวน 110 ราย เครื่องมือทีร่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) แบบเก็บข้อมูลทั่วไป และ (2) สถานการณ์ที่เกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมในการบอกความจริงเกี่ยวกับความเจ็บป่วยแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ และคำถามเกี่ยวกับความถี่ของการเผชิญสถานการณ์ ความรู้สึกและลักษณะประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม ควบทั้งการตัดสิ้นใจเชิงจริยธรรมเมื่อเผชิญสถานการณ์ที่กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย โดยใช้ โปรแกรม SPSS/FW และวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 55.45 เคยเผชิญสถานการณ์ที่กำหนดนานๆ ครั้ง และเมื่อเผชิญสถานการณ์ดังกล่าวกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกอึดอัดใจ/คับข้องใจ/ลำบากใจ มีคะแนนเฉลี่ย 6.99 (มาตรวัดแบบตัวเลข 0-10) ลักษณะประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมที่กลุ่มตัวอย่างระบุมี 3 ลักษณะคือ (1) ควรบอกความจริงตามสิทธิของผู้ป่วยหรือควรนิ่งเฉยจึงจะเกิดผลดี (2) อยากบอกความจริงแต่ไม่ใช่ขอบเขตหน้าที่ และ (3) แม้ไม่สบายใจที่ต้องตอบเลี่ยง ๆ /โกหก แต่ก็บอกความจริงไม่ได้ เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่กำหนด กลุ่มตัวอย่างใช้การตัดสินใจ 3 รูปแบบหลักคือ (1) รูปแบบที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 42.73% (2) รูปแบบที่เน้นกฎเกณฑ์ของหน่วยงานเป็นศูนย์กลาง 29.09% และ (3) รูปแบบที่เน้นแพทย์เป็นศูนย์กลาง 27.27% ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทักษะการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของพยาบาล เมื่อเผชิญประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรมเกี่ยวกับการบอกความจริงถึงความเจ็บป่วยแก่ผู้ติเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์, พยาบาล
link unfaithful husband why women cheat on husbands
website my wife cheated on me with my father i dreamed my husband cheated on me
spy phone free download android spy apps free texting spyware
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
married looking to cheat what makes people cheat how can people cheat
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories

Keywords: ประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม, การตัดสินใจเชิงจริยธรรม, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี, ผู้ป่วยเอดส์, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

Code: 460000195

ISSN/ISBN: 1513-1262

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ