เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด

 

ผู้วิจัย/Authors: นันทา เล็กสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสภาการพยาบาล, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2545, หน้า 1-16.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด ซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านอายุ สถานภาพสมรส รายได้ และ จำนวนชุดของการให้เคมีบำบัด กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด จำนวน 80 ราย ที่ห้องตรวจพิเศษศัลยกรรม 1 การพยาบาลผู้ป่วยนอก และฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงพฤศจิกายน 2543 ทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการได้รับเคมีบำบัด แบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิต ผู้วิจัยนำแบบสัมภาษณ์คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ได้รับเคมีบำบัดไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้หา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และนำไปหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่กับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด โดยรวมและคุณภาพชีวิตรายด้านทางร่างายและทางด้านเศรษฐกิจ ด้านจิตใจ และวิญญาณอยู่ในระดับดี ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดซึ่งมีอายุ สถานภาพสมรส รายได้ และจำนวนชุดของการให้เคมีบำบัดที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด ซึ่งมีสถานภาพสมรสต่างกันมีคุณภาพชีวิตที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดัย .01
why men have affairs redirect married men who cheat with men
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
why men have affairs go redirect
my husband cheated femchoice.org dating for married people
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
erotic sex adult stories fiction free adult porn stories mom and son tamil sex stories readable

Keywords: คุณภาพชีวิต, มะเร็งเต้านม, เคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็ง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 460000194

ISSN/ISBN: 1513-1262

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ