เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

 

ผู้วิจัย/Authors: ชลีรัตน์ เพชรช่อ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2546, หน้า 71-78.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักสึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาของสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบมีระบบ จำนวน 502 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสำรวจสุขภาพจิต GHO-28 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2542 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ร้อยละ ความถี่ และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบไคสแควส์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 24.5 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ได้แก่ เพศ โรคประจำตัว ความเพียงพอของรายได้ ช่วงเวลาในการเรียน สาขาที่ศึกษาและปัญหาในชีวิตประจำวัน ผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวควรมุ่งเน้นในกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง ผู้ที่มีโรคประจำตัว มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้ที่เรียนในช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ ผู้ที่ศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์ และผู้ที่มีปัญหาในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 ปัญหา
cheaters wife affair read
what is an aspiration abortion abortion clinic nyc debate on abortion
free std testing dallas antibiotics for chlamydia and gonorrhea chlamydia throat
how to cheat on my husband site my wife cheated
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
meet to cheat go why women cheat
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
women cheat husband why do husbands cheat women who cheat on their husbands
reasons why husband cheat keelingconsulting.com how many men have affairs
dating for married women who love to cheat meet to cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

Code: 460000186

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ