เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 7 พ.ศ. 2542.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุมนา ศรีชลาชัย

ชื่อเรื่อง/Title: การสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 7 พ.ศ. 2542.

แหล่งที่มา/Source: การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, (22-24 พฤษภาคม 2545), หน้า 54-55.

รายละเอียด / Details:

การสำรวจภาวะสุขภาพจิตคนไทยระดับจังหวัดครั้งนีมัวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบาดวิทยาของภาวะสุขภาพจิต ปัญหาสุงคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่การสาธารณสุขเขต 7ล เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยฌสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร และนครพนม เก็บข้อมุลระหว่าง วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2542 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนอายุ 158 ปีขึ้นไป โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ 2 ขั้นตอนในแต่ละจังหวัด จำนวน 3,534 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ ได้แก่ การคัดกรองและวินิจฉัยโรคทางจิตเวช, การติดยาและสารเสพติด, การดื่มและการติดสุรา, การฆ่าตัวตาย, ปัญหาความทุกข์ใจ/ไม่สบายใจ/กลุ้มใจและการแก้ปัญหา, การเข้าถึงบริการสุขภาพจิต, ความสุขในชีวิต, ภาระการดูแล ผู้พึ่งพิง, ผู้พิการและผู้สูงอายุ, เด็กพัฒนาการล่าช้าในครอบครัว ปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาของชุมชน การหย่าร้าง การทารุณกรรมเด็ก และความรุนแรงในครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ และร้อยละ ผลการสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 70 เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 45-59 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.9 โดยมีอาการโรคประสาท ร้อยละ 15.7 มีภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 5.4 มีการใช้สารเสพติดร้อยละ 0.3 มีการดื่มสุราหรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ร้อยละ 30.8 และ ร้อยละ 53.7 มีเรื่องทุกข์ใจ/ไม่สบายใจ/กลุ้มใจ เรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจมากที่สุดคือ ปัญหาเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 48.7) และวิธีการแก้ปัญหาทุกข์ใจที่ใช้มากที่สุดคือการพึ่งตนเอง (ร้อยละ 59.7) นอกจากนั้นร้อยละ 0.1 มีความคิดฆ่าตัวตาย โดยเป็นการคิดเพียงอย่างเดียวไม่ลงมือทำ สมาชิกในครอบครัว พบว่า ร้อยละ 1.1 มีความผิดปกติทางจิตร้อยละ 8.3 เป็นผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 0.5 มีเด็กพัฒนาการล่าช้าในครอบครัว เกี่ยวกับการรู้จักบริการสุขภาพจิต พบว่า ร้อยละ 51.7 รู้จักบริการให้คำปรึกษาในสถานบริการของรัฐ/เอกชนมากที่สุด โดยร้อยละ 10.4 เคยใช้บริการตรวจ/รักษาในโรงพยาบาลหรือคลินิก สำหรับความคิดเห็นต่อเรื่องสุขภาพจิตดีถ้วนหน้า ร้อยละ 95 คิดว่าสภาพชุมชนน่าอยู่ รู้สึก มีความสุข และครอบครัวมีความสุข ปัญหาที่พบในชุมชนมากที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจ (ร้อยละ 52.2) เมื่อเกิดปัญหา ร้อยละ 38.4 ชุมชนแก้ไขปัญหาเอง
husbands who cheat click why wifes cheat
cheaters click here read
free abortion pill open when to get abortion
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
how to cheat on my husband site my wife cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
my husband cheated on me what do i do link my husband is a cheat
cheated on my husband link how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman beautiful women cheat infidelity signs
married looking to cheat link how can people cheat
most women cheat women affair married men cheat

Keywords: การสำรวจ, ภาวะสุขภาพจิต, สาธารณสุขเขต 7 สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: ศูนย์สุขภาพจิตเขต 7 จ. อุบลราชธานี

Code: 460000177

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารประชุมวิชาการระบาดวิทยาแห่งชาติ