เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย The study to develop thai mental health indicator.

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย The study to develop thai mental health indicator.

แหล่งที่มา/Source: การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, (22-24 พฤษภาคม 2545), หน้า 44-45.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย เพื่อหาค่าปกติ (norm) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดภาวะสุขภาพจิต วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1) ศึกษาความตรงตามเนื้อหา ระยะที่ 2) ศึกษาความตางตามโครงสร้าง ครั้งที่ 1 ระยะที่ 3) ศึกษาความตรงตามโครงสร้งครั้งที่ 2 ความตรงร่วมสมัย ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ค่าปกติของคนไทย ค่าความพร้อมในการประเมินภาวะสุขภาพจิตระหว่างดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ และฉบับสั้น ในระยะที่ 3 นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในเทศบาลนคร เทศบาลเมืองอบต. ระดับ 1-5 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนิอ จำนวน 1,429 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบ multri-stage sampling ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ศึ่กษาความตรงตามโครงสร้างโดยการวิเคราะห์ปัจจัย ความตรงร่วมสมัยโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ความพร้อมในการประเมินภาวะระหว่างแบบประเมินฉบับสมบูรณ์และฉบับสั้น ด้วย Kappa statistic และค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา ใช้เวลาในการศึกษาตั้งแต่ระยะที่ 1-3 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2542-กันยายน 2543. ผลการศึกษา ได้เครื่องมือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ 66 ข้อ มี 4 องค์ประกอบคือ 1) สภาพจิตใจ 2) สมรรถภาพของจิตใจ 3) คุณภาพของจิตใจ 4) ปัจจัยสนุบสนุน มีค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือในแต่ละองค์ประกอบเท่ากับ 0.86, 0.83, 0.77 และ 0.80 ตามลำดับ เครื่องมือฉบับสั้นมี 15 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 ความตรงร่วมสมัยระหว่างเครื่องมือ ฉบับนี้กับแบบวัดสุขภาพจิตของอัมพร โอตระกูล และคณะ พบว่ามีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง (p<0.01) ค่าความพร้อมระหว่างดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ และฉบับสั้นเท่ากับ 0.61 สำหรับค่าปกติของเครื่องมือแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป และสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป สรุป ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยมีทั้งฉบับสมบูรณ์ 66 ข้อ และฉบับสั้น 15 ข้อ เป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-60 ปี โดยการประเมินตนเองในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ทราบภาวะสุขภาพจิตของตนเอง และช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น เมื่อมีภาวะสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้ในการประเมินภาวะสุขภาพจิตของกลุ่มคนต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาต่างกัน ก็ทำให้ทราบถึงภาวะสุขภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงไป และหาแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นได้
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
website link wife cheaters
My wife cheated on me click all wives cheat
cheaters wife affair read
website open i dreamed my husband cheated on me
how do i know if my wife has cheated link what is infidelity
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
my girl friend cheated on me scottdangelo.com I cheated on my wife
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
married looking to cheat open how can people cheat
lesbian sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories sites
little sex stories read vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: ดัชนีชี้วัด สุขภาพจิต การประเมิน, ดัชนี, สุขภาพจิตคนไทย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 460000172

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารประชุมวิชาการระบาดวิทยาแห่งชาติ