เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและการใช้ดนตรีบำบัดที่มีต่อความเครียดของสตรีวัยหมดประจำ เดือน : ศึกษาเฉาพะกรณี สตรีแม่บ้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้วิจัย/Authors: มธุรส สว่างบำรุง

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและการใช้ดนตรีบำบัดที่มีต่อความเครียดของสตรีวัยหมดประจำ เดือน : ศึกษาเฉาพะกรณี สตรีแม่บ้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 29-43.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และการใช้ดนตรีบำบัดที่มีต่อความเครียดของสตรีวัยหมดประจำเดือน วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีแม่บ้านวัยหมดประจำเดือนที่มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนสูงกว่าเปร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60 จำนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม จำนวน กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รัยการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัด กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และกลุ่มทดลองที่ 3 ได้รับการใช้ดนตรีบำบัด ซึ่งแต่ละกลุ่มใช้ระยะเวลาทดลองติดต่อกันเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัด โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มโปรแกรมการใช้ดนตรีบำบัด และแบบสอบถามวัดความเครียดของสตรีวัยหมดประจำเดือน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลอลงหลังจากได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 มีความเครียดลดลง หลังจากได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 3 มีความเครียดลดลงหลังจากได้รับการใช้ดนตรีบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 พบว่า มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 3 พบว่า มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มทดลองที่ 3 พบว่า มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลดลงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัด มีผลต่อการลดความเครียดของสตรีแม่บ้านวัยหมดประจำเดือนได้ดีที่สุด ส่วนโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและโปรแกรมการใช้ดนตรีบำบัด มีผลต่อการลดความเครียดของสตรีแม่บ้านวัยหมดประจำเดือนได้ไม่แตกต่างกัน
why most women cheat what to do when husband cheats signs of infidelity
what is in the abortion pill website the morning after pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
bacterial diseases go signs of chlamydia in males
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend girlfriend cheated on me watching my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands blog.jrmissworld.com my husband cheated
erotic stories images violent sex ohiovalleyrestoration.com boys suck boys dick sex stories
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
dating for married women who love to cheat meet to cheat
written adult stories with animals and humans having sex femchoice.org adult baby girl stories

Keywords: การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, ดนตรีบำบัด, ความเครียด, วัยหมดประจำเดือน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Code: 460000169

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ