เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อวิธีการเผชิญปัญหาของครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

 

ผู้วิจัย/Authors: ณรงค์เดช อนุศักดิ์เสถียร

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อวิธีการเผชิญปัญหาของครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 15-28.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ไขอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นครูที่มีความต้องการพิเศษที่สอนอยู่ในโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยทั้งสองกลุ่มจะถูกทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการปฐมนิเทศน์ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ส่วนกลุ่มทดลองจะไม่ได้รับการปฐมนิเทศน์ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนนของวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุม หลังการทดลองไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนนของวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพบว่าหลังการทดลอง ครูการศึกษาพิเศษที่ผ่านการปฐมนิเทศน์ให้คำปรึกษาแบบกลุ่มจะมีทักษะวิธีการเผชิญปัญหาในการดูแลเด็กที่มี ความต้องการพิเศษได้เหมาะสมและดีเพิ่มมากขึ้น
link how many guys cheat why women cheat on husbands
married affairs sites cheat wife why do wifes cheat
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
spy phone free download android spy apps free texting spyware
aids pictures symptoms click aid symptoms
spy phone apps android go spyware for android phone
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
why married men cheat on their wives why women cheat on husbands cheat on my wife
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat
college girl first time sex stories and pictures perverted stories adult video adult interactive stories
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny

Keywords: การให้คำปรึกษา, วิธีการเผชิญปัญหา, ครู, การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 460000168

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ