เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความเครียดและรูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น

 

ผู้วิจัย/Authors: ขวัญพนมพร ธรรมไทย

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและรูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 1-14.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาความเครียดและรูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นภายหลังการเผชิญความเครียด วิธีการศึกษาสัมภาษณ์ผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 ราย วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบทฤษฎีการเผชิญความเครียดและการเผชิญของลาซารัสและโฟล์คแมน ผลการศึกษา พบว่าความเครียดเกิดจาก 6 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ป่วยไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้ บกพร่องในการดูแลตนเอง มีปัญหาพฤติกรรมอาการ ปัญหาการรักษาพยาบาล ปัญหาการเงินและความขัดแย้งระหว่างผู้ดูแล ผู้ดูแลมีการเผชิญความเครียด 7 รูปแบบ ได้แก่ปฏิเสธและตอบสนองในทางลบ ผ่อนคลายตนเอง หลีกหนี ปลงและคิดว่าเป็นกรรม แสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ยอมรับและรับผิดชอบ และวางแผนแก้ปัญหา สรุป ผู้ดูแลพยายามใช้การเผชิญความเครียดที่ได้ผลหลายรูปแบบ และเกือบทุกรูปแบบช่วยแก้ปัญหาและลดความเครียดในสถานการณ์การดูแลได้ ยกเว้นปารปฏิเสธและตอบสนองในทางลบ ซึ่งให้ผลลบในทุกสถานการณ์ อีกทั้งการผ่อนคลายตัวเองด้วยการดื่มเหล้า และหลีกหนีในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษา
website read here how often do women cheat on their husbands
free abortion pill read when to get abortion
what is in the abortion pill late abortion the morning after pill
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
my husband cheated femchoice.org dating for married people
i cheated on my husband now what faithwalker.org i cheated on my
i want my girlfriend to cheat site my virtual girlfriend cheats
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
how to cheat with a married woman open infidelity signs
most women cheat cheat husband married men cheat

Keywords: ความเครียด, รูปแบบการเผชิญความเครียด, ผู้ดูแล, ผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตวิทยา, stress, mental health problem

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 460000167

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ