เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

 

ผู้วิจัย/Authors: พิมพ์ทอง เจ๊กจันทึก

ชื่อเรื่อง/Title: การประเมินผลโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2545, หน้า 107-119.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ ศึกษาผลการดำเนินโครงการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ในปีงบประมาณ 2545 ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ดำเนินการใน 38 จังหวัด จังหวัดละ 1 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่มีผู้ป่วยจิตเวชอาศัยอยู่ในชุมชนนั้น วิธีการประเมิน แบบจำลองในการประเมินผลใช้ CIPP Model ประชากรในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรสาธารณสุขที่เข้ามาสัมมนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน 445 คน บุคลากรสาธารณสุขที่เข้ารับการอบรมเทคนิคการจัดกิจกรรมมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 328 คน ผู้นำชุมชนและประชาฃชนที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน จำนวน 326 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ Si,ple Random Sampling และผู้ป่วยจิตเวชที่อาศัยอยู่ในชุมชนของแต่ละจังหวัด จำนวน 252 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วยแบบประเมินการอบรม การสัมมนา แบบวัดความรู้ แบบวัดทัศนคติ แบบวัดการมีส่วนร่วมของประชาชน แบบประเมินคู่มือการจัดกิจกรรม และแนวทางแระเมินสภาพผู้ป่วยจิตเวช วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และข้อมูลเชิงปริมาณโดยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและทดสอบค่า t (t-test paired) ผลการศึกษา พบว่าบุคลากรสาธารณสุขที่เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า การสัมมนาเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก และคิดว่าได้รับประโยชน์จากการสัมมนาในครั้งนี้ การประเมินผลการอบรมวิทยากรเทคนิคการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนให้แก่บุคลากรสาธารณสุข พบว่าหลังการอบรมมีความรู้มากกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการอบรมมีประโยชน์มากถึงมากที่สุด และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การประเมินผลการมีส่วนร่วมชองญาติและชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนพบว่าญาติและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช เช่น มีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย สอบถามอาการ กระตุ้นการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ดูแลทำความสะอาดร่างกาย ยกย่องชมเชยผู้ป่วยซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีสภาพที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลืองานตามความสามารถของตนเองได้ ช่วยเหลือตนเองได้ และมีการเข้าสังคมที่ดีขึ้น
husbands who cheat website why wifes cheat
married affairs sites online why do wifes cheat
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
college girl first time sex stories and pictures click adult interactive stories
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: การมีส่วนร่วมของชุมชน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

Code: 460000166

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ