เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง

 

ผู้วิจัย/Authors: ฐปนีย์ ตั้งจิตภักดีสกุล

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2545, หน้า 43-54.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเห็นคุณค่าในตนเองในเด็กและเยาวชน ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชน วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและมารับบริการ ณ ศูนย์ให้คำปรึกษาปัญหาเยาวชนและครอบครัว ฝ่ายจิตวิทยา กองแพทย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง จำนวน 340 คน โดยใช้เครื่องมือในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองซึ่งดัดแปลงมาจากของโรเซ็นเบิร์ก 3) แบบประเมินความรู้สึกสิ้นหวังซึ่งดัดแปลงมาจากของเบค และ 4) แบบทดสอบเชาวน์ปัญญาโพเกรสซีพ แมทริเซส ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/FW ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยที่มัมพันธ์เกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเองในเด็กและเยาวชน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดา การแสดงออกของบิดามารดาต่อเด็กและเยาวชน ความคิดฆ่าตัวตายและความคิดฆ่าตัวตายภายหลังการถูกจับกุมครั้งนี้ ส่วนปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนได้แก่ ระดับการศึกษา ระดับเชาวน์ปัญญาความคิดฆ่าตัวตาย และความคิดฆ่าตัวตายในอนาคต นอกจากนี้ยังพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองและความรู้สึกสิ้นหวังในเด็กและเยาวชนมีความสัมพันธ์กันในเชิงผกผัน กล่าวคือเด็กและเยาวชนที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองสูงมีความรู้สึกสิ้นหวังต่ำ ส่วนเด็กและเยาวชนที่มีการเห็นคุณค่าในตนเองต่ำมีความรู้สึกสิ้นหวังสูง
website link wife cheaters
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
website read here i dreamed my husband cheated on me
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
spy phone free download spyware mobile texting spyware
spy phone apps android texting spy app android spyware for android phone
cheat on my girlfriend did my girlfriend cheat on me watching my girlfriend cheat
would my boyfriend cheat dream that i cheated on my boyfriend i found out my boyfriend cheated on me
how to cheat with a married woman wife cheaters infidelity signs
how do i know if my wife cheated my husband cheated with a man husband cheated wife
reasons women cheat go how to cheat on wife
erotic sex adult stories fiction free open tamil sex stories readable

Keywords: เด็ก, เยาวชน, คุณค่าในตนเอง, สิ้นหวัง, ความรู้สึก, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลาง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: นักจิตวิทยา 4 ศูนย์ให้คำปรึกษาเยาวชนและครอบครัว สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

Code: 460000159

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ