เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ลักษณะครอบครัวอีสานกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

 

ผู้วิจัย/Authors: สมพร รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: ลักษณะครอบครัวอีสานกับการส่งเสริมสุขภาพจิต

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 192. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ในสถานการณ์ที่ประชาชนมีความเครียด เด็กมีพฤติกรรมรุนแรงมากขึ้น การนำเสนอปลการวิจัยเรื่องลักษณะครอบครัวอีสานกับการส่งเสริมสุขภาพจิต มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายภาพของครอบครัวอิสาน และอธิบายองค์ประกอบต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว สถานที่ศึกษา คือ ชุมชนชนบทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ สมาชิกในครอบครัวจำนวน 80 ครอบครัว ใช้ระเบียบวิธัการวิจัยเชิงคุณภาพ เก้บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการสังเกต วิเคราะห์ข้อม๔ูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า คนอีสานให้ความหมายของการเป็นครอบครัวว่า "อยู่นำกัน" นิยามของการเป็นครอบครัวมีหลายมิติ คือการอยู่นำกัน มีการเกื้อกูลกัน ผูกพันกันทางสายเลือด คนที่มีสุขภาพจิตดี หรือมีความสุขคือ การที่บุคคลนั้นไม่เป็นคนคิดมาก มีจิตที่สงบ ถ้าครอบครัวมีความสุขสมาชิกในครอบครัวก็มีความสุขด้วย คือ "สวรรค์อยู่ในครอบครัว"สาเหตุหลักที่ทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขคือ ทุกข์ (จน) : ทุกข์(ใจ) อันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัว "เคี่ยวขอดกัน" "บ่เอาหูใส่กัน" ครอบครัวที่จะมีความสุขต้องเป็นครอบครัวที่มีพร้อม มีบ้าน มีกิน มีใช้ สมาชิกในครอบครัว "เว้าคำหวาน บ่เว้าส้ม-เค็ม" มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามี-ภรรยาเหมือน "ถ้วยกับบ่วง" พ่อแม่กับลูกต้องฟังซึ่งกันและกัน ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต คือครอบครัวที่มีรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานของครอบครัว ครอบครัวใหญ่ที่มีครอบครัวน้อยอยู่รวมกัน ครอบครัวที่มีแต่ผู้สูงอายุและเด็ก ผลการวิจัยบ่งชี้ว่า คนอีสานมีความเข้าใจต่อการส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว แต่ในภาวะที่สังคมให้คุณค่าความสำคัญต่อเงิน วัตถุนิยม ความเก่งฉลาด แม้ว่าในขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือคนยากจนหลายโครงการ แต่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในหลายๆ หน่วยงาน เช่น สื่อทางวิทยุโทรทัศน์ที่ต้องรณรงค์คุณค่าของความรู้จักพอเพียงความสำคัญของการเกื้อกูล ความเข้าใจกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมการเล่นของเด็กในการช่วยเลหือเกื้อกูลกัน บริการการให้การปรึกษาคู่สมรส และครอบครัวโดยผสมผสานไปกับการให้บริการสุขภาพ
why men have affairs redirect married men who cheat with men
link how many guys cheat why women cheat on husbands
cheaters click here read
free std testing dallas male std symptoms chlamydia throat
watching my girlfriend cheat click my girlfriend cheated on me with my best friend
meet to cheat femchoice.org why women cheat
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
i cheated on my husband how do i fix it click i cheated on my husband with a woman
why do husband cheat link when married men cheat
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
cheaters link all women cheat
dating for married tracyawheeler.com meet to cheat
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ครอบครัวอิสาน, สุขภาพจิต, ปัญหาสุขภาพจิต, ครอบครัว, ความสุข

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 00000071

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต