เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขต 6

 

ผู้วิจัย/Authors: ทวี ตั้งเสรี

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขต 6

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2 สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546. หน้า 191. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสึกษาผลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย ขอบเขตการศึกษา เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด คือ ขอนแก่น หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และกาฬสินธุ์ วิธีการดำเนินงาน ได้ดำเนินการจัดทีมสุขภาพจิตออกหน่วยให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยใน 5 จังหวัด จำนวน 846 คน โดยดำเนินการ 2 ระยะ ระยะที่ 1 ขณะประสบภาวะะวิกฤต และระยะที่ 2 หลังน้ำลดติดตามฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยติดตามตามเกณฑ์การเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีคะแนนความเครียดอยู่ในระดับสูงขึ้นไป แบบวัดภาวะซึมเศร้า ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป โรคทางจิตเวชที่แพทย์ลงความเห็นว่าควรเฝ้าระวังต่อเนื่อง ติดตามเฝ้าระวังภายลหังประสบอุทกภัย 1,3 และ 6 เดือน จากนั้นยุติการเฝ้าระวังและส่งต่อให้พื้นที่ดูแล เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ ได้แก่ แบบวัดความเครียด และแบบวัดภาะซึมเศร้า การเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2545-พฤษภาคม 2546 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สรุปผลการวิจัย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขต 6 จำนวน 846 คน เป็นเพศหยฺง ร้อยละ 68.2 ชาย ร้อยละ 31.8 ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม ร้อยละ 67.8 ค่าความเสียหายอยู่ในช่วง 15,001-50,000บาท ร้อยละ 46.4 มีระดับความเครียดสูง ร้อยละ 49.8 รุนแรง ร้อยละ 8.0 แพทย์วินิจฉัยโรค GAD ร้อยละ 29.2 Adustment disorder ร้อยละ 15.7 แพทย์ให่การรักษาด้วยยา การให้การปรึกษาและคลายเครียด และส่งต่อพื้นที่ดูแลต่อเนื่องในรายที่มีปัญหาสุขภาพจิตมาก หลังประสบอุทกภัย 1 เดือน ได้จัดทีมสุขภาพจิตดูแลต่อเนื่องในพื้นที่เดิม โดยติดตามผู้ป่วย 188 คน (ตามเกณฑ์การเฝ้าระวัง) มีผู้มาตามนัด 134 คน (คิดเป็นร้อยละ 71.3) มีความเครียดสูง ร้อยละ 50.8 เครียดรุนแรง ร้อยละ 8.2 แบบวัดภาวะซึมเสร้า มี 3 ข้อขึ้นไป ร้อยละ 37.3 บริการรักษาด้วยยาทั้งหมด ให้การปรึกษาและคลายเครียด ร้อยละ 5.2 ส่งพื้นที่ดูแลต่อเนื่อง 7 คน ติดตามเฝ้าระวัง 3 เดือน หลังประสบอุทกภัยโดยประสานงานเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในพื้นที่พบว่า ทั้งหมดยังดำเนินชีวิตในชุมชนได้ตามปกติ 6 เดือน หลังประสบอุทกภัยได้ตดตามเฝ้าระวังครั้งสุดท้ายมีผู้มารับบริการ 142 คน (คิดเป็นร้อยละ 75.5) มีความเครียดสูง ร้อยละ 30.3 เครียดรุนแรง ร้อยละ 5.6 แบบวัดภาวะซึมเสร้า 3 ข้อขึ้นไป ร้อยละ 19.0 ให้บริการรักษาด้วยยาเกือบทุกราย และให้บริการปรึกษาและคลายเครียด ร้อยละ 8.4 และส่งต่อผู้ป่วยบางรายให้พื้นที่ดูแลต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานในภาพรวมพบว่าผู้ประสบอุทกภัยที่ให้บริการสามารถดำเนินชีวิตในชุมชนได้ ข้อเสนอแนะ ได้รูปแบบการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยสามารถจัดทีมสหวิชาชีพออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังรับเรื่อง และมีขั้นตอนการคัดกรองผู้มีปัญหาสุขภาพจิตด้วยแบบวัดความเครียด แบบวัดภาวะซึมเศร้า ก่อนส่งแพทย์สั่งการรักษา ส่งต่อให้การปรึกษาและคลายเครียดในรายที่มีปัญหา และส่งต่อให้พื้นที่ดูแลต่อเนื่อง
website my wife cheated on me now what how often do women cheat on their husbands
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
herpes std pictures fitness.markmcgookin.com how do they test for chlamydia
abortion personal stories site suction abortion
why do husband cheat link when married men cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
how married men cheat open reasons why husband cheat
sex stories of preteen girls indian sex stories wife adult stories

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้ประสบอุกทกภัย, ฟื้นฟูสภาพจิตใจ, น้ำท่วม, โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, สุขภาพจิตชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000070

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต