เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปฏิบัติการกลุ่มต่อความเชื่อในตนด้านการจัดการกับความเครียด และความวิตกกังวลของนักศึกษาสถาบันราชภัฏส่วนดุสิต.

 

ผู้วิจัย/Authors: กรรณิการ์ นลราชสุวัจน์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปฏิบัติการกลุ่มต่อความเชื่อในตนด้านการจัดการกับความเครียด และความวิตกกังวลของนักศึกษาสถาบันราชภัฏส่วนดุสิต.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติการกลุ่มทางจิตวิทยาต่อความเชื่อในตนด้านการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลของนักศึกษา โดยมีสมมุติฐานว่านักศึกษาที่เข้ากลุ่มปฏิบัติการทางจิตวิทยาจะมีความเชื่อในตนด้านการจัดการกับความเครียดสูงขึ้นและมีความวิตกกังวลลดลง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชายและหญิงสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ปีการศึกษา 2540 จำนวน 38 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 19 คน กลุ่มทดลองได้เข้ากลุ่มปฏิบัติทางจิตวิทยาต่อเนื่องกัน 2 วันๆ ละ 8 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมงโดยมีผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้ากลุ่มคือ แบบสำรวจทัศนะต่ออารมณ์ความรู้สึก (NMR) ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจากแบบสำรวจความเชื่อในตนด้านการจัดการกับความเครียดของ คาตันซาโรและเมอร์นส และแบบสำรวจความวิตกกังวลของวิลเลียม เค ซุง การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมทดสอบก่อนและหลังการทดลองวิเคราะห์ข้อมูล โดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนจากแบบสำรวจ 2 ชุด โดยการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยปรากฎว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่เข้าร่วมกลุ่มปฏิบัติการจิตวิทยามีความเชื่อในตนด้านการจัดการกับความเครียดสูงขึ้นกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และมีความวิตกกังวลไม่แตกต่างกัน
husbands who cheat click why wifes cheat
will my husband cheat again wife who cheated wife affair
how is aids transmitted statistics about hiv/aids worlds aids day
i want to cheat on my girlfriend my girlfriend thinks i cheated on her will my girlfriend cheat
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
college girl first time sex stories and pictures mom sex stories adult interactive stories
why married men have affairs click married men cheat with men
little sex stories tolobel.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
free indian sex stories femchoice.org interactive adult stories

Keywords: ความเชื่อ, ทัศนคติ, เครียด, ความวิตกกังวล, กลุ่ม, ความเครียด, จิตวิทยา, นักศึกษา, attitude, anxiety, group, psychology, stress,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2540

Address: สถาบันราชภัฏสวนดุสิต กระทรวงศึกษาธิการ

Code: 390400000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย