เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจของพยาบาลที่มีต่อสวัสดิการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น.

 

ผู้วิจัย/Authors: สำรอง จันท่าจีน, พัชนีย์ เย็นแสงจันทร์, เรณู ไทยทองสุขสกุล, จิราภรณ์ ศรีนุเสน, อัจฉราวัลย์ มณีศรี

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจของพยาบาลที่มีต่อสวัสดิการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความต้องการความพึงพอใจเฉพาะของวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีสภาวะทางจิตบกพร่อง ต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่ตลอด 24 ชั่วโมง บุคลากรเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับสวัสดิการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ เพื่อส่งผลให้การบริการแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยทางจิตใจได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยได้เลือกศึกษากับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น มีจำนวนถึง 107 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยคำนวณหาขนาดที่เหมาะสมของประชากร 25% จึงใช้กลุ่มศึกษาครั้งนี้ 27 คน โดยการแจกแบบสอบถาม พยาบาลที่ตอบแบบสอบถามเป็นหญิง ร้อยละ 81.48 เป็นชายเพียง 18.52 ส่วนมากมีครอบครัวแล้ว มีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี เป็นข้าราชการระดับซี 4 -ซี 5 ทำงานมานานตั้งแต่ 1-10 ปี มากที่สุดถึง 48.15% มีเงินเดือนสูงสุด 11,980 บาท และส่วนใหญ่พักอาศัยในบ้านพักซึ่งทางโรงพยาบาลจัดให้ ศึกษาถึงงานสวัสดิการต่างๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานตามความจำเป็นคือ สวัสดิการที่อยู่อาศัย สวัสดิการด้านอาหาร สวัสดิการสหกรณ์จากส่วนกลาง สวัสดิการด้านความปลอดภัย สวัสดิการด้านสังคม และสวัสดิการด้านการเงินที่โรงพยาบาลจัดให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนี้ จากผลการวิจัยพบว่า พยาบาลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่ได้รับในด้านที่อยู่อาศัย อาหาร การเงิน และสวัสดิการด้านสังคม มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงานและเสนอแนะให้บุคคลภายนอกขายอาหารโดยเช่าสถานที่ของหน่วยงาน และจัดให้มีการออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อเป็นการพักผ่อนและคลายเครียดเป็นครั้งคราว
unfaithful spouse wives who cheat on husbands
cheaters click here read
how do i know if my wife has cheated what to do when husband cheats what is infidelity
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
spy phone free download spyware mobile texting spyware
how to cheat on my husband site my wife cheated
reason women cheat seniorgeekpc.com i dreamed my husband cheated on me
my husband cheated femchoice.org dating for married people
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to catch a cheat tolobel.com married men having affairs
my wife cheated now what how many people cheat women who cheat with married men
married men affairs go reasons why husbands cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat
looking to cheat click my husband cheated on me
percent of women that cheat click how to spot a cheater
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny open put in plastic panties stories adult
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: ความพึงพอใจ, บริหาร, พยาบาล, องค์กร, สวัสดิการของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, ผู้ป่วยจิตเวช, nurse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: วิทยาลัยครูเลย (สถาบันราชภัฎเลย) จังหวัดเลย กระทรวงศึกษาธิการ

Code: 390350000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย