เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาที่มีต่อระดับความเครียด

 

ผู้วิจัย/Authors: สุจิรา จรัสศิลป์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาที่มีต่อระดับความเครียด

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 47 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2545 หน้า 145

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ต่อภาวะความเครียด และปัจจัยด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ีต่อการลดความเครียดหลังการฝึกสมาธิวิปัสสนา ผลการศึกษา พบว่าสัดส่วนของผู้เข้าอบรมที่มีระดับความเครียดน้อยจนถึงมากก่อนการ อบรมคิดเป็นร้อยละ 63.4 และหลังการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 34.0 และความเครียดหลังการฝึกอบรมมีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (wilcoxon signed rank test,p value< 0.001) ยังพบว่าความเครียดของผู้เข้าอบรมมีค่าลดลงภายหลังการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญในทุกกลุ่มย่อย ซึ่งจำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความเครียดลดลงระหว่างกลุ่มย่อย ซึ่งจำแนกตามปัจจัยที่กล่าวมาแล้วนั้น พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
read go married and want to cheat
free abortion pill read when to get abortion
wife cheaters website open
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
how to cheat on your boyfriend did my boyfriend cheat cheat on your boyfriend
how often do women cheat on their husbands what makes husbands cheat my husband cheated
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women who cheated reasons why husband cheat looking for affair
married looking to cheat open how can people cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
cheats read infidelity in marriage

Keywords: สมาธิวิปัสสนา, ความเครียด, แบบวัดความเครียดสำหรับคนไทย, ระดับความเครียด, เครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2545

Address: สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

Code: 0000132

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ: วารสารวิชาการ