เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: โครงการ "เติมใจ...... วัยใส"

 

ผู้วิจัย/Authors: วันดี เนตรไสว

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการ "เติมใจ...... วัยใส"

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 126. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่า เยาวชนมีปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เช่น ปัญหาการเรียน ปัญหาอารมณ์ รวมถึงปัญหาการทำร้ายตนเอง และที่กำลังเป็นปัญหารุนแรงอย่างมากในปัจจุบัน คือ ปํญหายาเสพติด ปัญหาความก้าวร้าว อารมณ์ รุนแรง ส่งผลให้เกิดการตัดสินปัญหาด้วยวิธีการที่รุนแรง และปัญหาเพศสัมพันธ์ เช่น การติดเชื้อHIV การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียน นักศึกษา มีแนวคิด ค่านิยม และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อวิถีชีวิตอย่างปัจจุบัน รวมถึงปัญหาระบบบริการภาครัฐที่ไม่ตรงกัน วิถีชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ความสำคัญในการบริการ การซักถามจากเจ้าหน้าที่เหล่านี้ทำให้นักเรียน นักศึกษามารับบริการยังหน่วยงานภาครัฐน้อยมาก โดยเฉพาะในปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติดและเพศสัมพันธ์ การช่วยเหลือให้เข้าใจในปัญหาของตนเองและใช้ศักยภาพในการแก้ไขปัญหาของตนเองนั้นพบว่ามีน้อยมาก ส่งผลให้พบปัญหาที่เรื้อรังและรุนแรงขึ้นดังที่พบ ณ ปัจจุบันนี้ ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำโครงการ "เติมใจ.....วัยใส" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 1. เพื่อให้เกิดบริการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติด และปัญหาสุขภาพทั่วไป ทั้งในโรงพยาบาลและในโรงเรียน ในชื่อ "เติมใจ.....วัยใส" ์เพื่อพัฒนาการบริการให้ครอบคลุมและทั่วถึงยิ่งขึ้น 2. เพื่อเกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 3. เพื่อช่วยเหลือครู อาจารย์ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องสุขภาพ ผลที่ได้ - จากการทำโครงการเกิดความต่อเนื่องในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาในเรื่องที่มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด เช่น ในเรื่องของยาเสพติดกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ กลับไปศึกษาเล่าเรียนได้ กลุ่มติดเข้ารับการบำบัดครบตามขั้นตอนและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข - ในเรื่องสุขภาพจิตอื่นๆ มีการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จิตแพทย์ นักจิตวิทยาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องต่อไป - เกิดการบริการทั้งส่งเสริมป้องกันดูแลปัญหาสุขภาพจิต ยาเสพติดทั้งในโรงเรียนและโรงพยาบาลต่อ "คลินิกเติมใจ.....วัยใส" ข้อเสนอแนะ โครกงารอาจมีปัญหาในเรื่องเวลาของนักเรียน ทำให้ต้องมีการนัดหมายในวันหยุด ซึ่งความพร้อมของสถานที่และบุคลากรค่อนข้างมีน้อย
click here catch a cheater what is infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
husbands who cheat website why wifes cheat
cheaters click here read
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
how to cheat on my husband site my wife cheated
would my boyfriend cheat i think my boyfriend cheated i had a dream that my boyfriend cheated on me
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
women looking to cheat link when a husband cheats
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
what makes husbands cheat go percentage of women who cheat

Keywords: เติมใจวัยใส, วัยรุ่น, นักเรียน, ปัญหายาเสพติด, สุขภาพจิต, อารมณ์รุนแรง, ปัญหาสุขภาพจิต, กลุ่มเสี่ยง, พฤติกรรม, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่

Code: 00000035

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต