เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของประชาชนเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

 

ผู้วิจัย/Authors: รำจวน เบญจศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของประชาชนเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2538

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการทำงานหรืออาชีพที่ทำของคนในเขตเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย พบว่าคนในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจในการทำงาน ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส สถานภาพครอบครัวและรายได้ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการทำงาน ผู้ที่มีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจในงานมากที่สุด รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า อาชีพที่มีความพึงพอใจในงานหรืออาชีพที่ทำมากที่สุดคือ อาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ น้อยที่สุดคือรับจ้างหรือกรรมกร ผู้ที่สมรสไม่ได้อยู่ด้วยกันจะมีความพึงพอใจในงานมากกว่าคนที่สมรสอยู่ด้วยกัน คนที่เป็นหม้ายมีความพึงพอใจมากกว่าคนโสด ส่วนคนที่หย่าร้างหรือแยกกันอยู่จะมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในครอบครัวผู้ที่มีความพึงพอใจในการทำงานมากที่สุดคือคู่สมรส รองลงมาเป็นหัวหน้าครอบครัวผู้ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเป็นผู้ที่มีความพอใจต่องานน้อยที่สุด ผู้ที่มีรายได้สูงจะมีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ำ ในด้านความเครียด คนในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเครียดน้อย ความเครียดมีความสัมพันธ์กับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและสถานะภาพในครอบครัว คนที่มีอายุน้อยจะเครียดมากกว่าคนที่มีอายุมาก คนที่มีการศึกษาในระดับปานกลางจะมีความเครียดน้อยที่สุด ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีความเครียดน้อยกว่าคนในอาชีพอื่นๆ คนที่มีความเครียดมากที่สุดคือนิสิตนักศึกษาบุตรมีความเครียดมากที่สุดในครอบครัว หัวหน้าครอบครัวมีความเครียดน้อยที่สุด ในความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดนั้นเป็นไปตามหลักความจริงที่ว่า คนที่มีความพึงพอใจในการทำงานหรืออาชีพที่ทำมากจะมีความเครียดน้อย คนที่มีความพึงพอใจในการทำงานน้อยกว่าจะมีความเครียดมากกว่า
cheaters click here read
how to spot a cheater how many people cheat open
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
i want my girlfriend to cheat sigridw.com my virtual girlfriend cheats
women looking to cheat link when a husband cheats
women cheat on their husbands infidelity in marriage why men cheat
looking to cheat cheat on my wife my husband cheated on me

Keywords: ความพึงพอใจ, ความเครียด, เครียด, ประชาชนเขตเมือง, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, stress, mental health, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2538

Address: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 378380000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย