เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของคนในกรุงเทพมหานคร.

 

ผู้วิจัย/Authors: รำจวน เบญจศิริ

ชื่อเรื่อง/Title: ความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของคนในกรุงเทพมหานคร.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2536

รายละเอียด / Details:

การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานและความเครียดของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี้ เป็นการสัมภาษณ์ประชาชนในกรุงเทพมหานครทั่วทั้ง 36 เขต จำนวน 1,000 คน ผลการศึกษาพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครมีความพอใจในการทำงานและมีความเครียดบ้าง ชายมีความพึงพอใจในการทำงานมากกว่าหญิงจึงมีความเครียดน้อยกว่าหญิง ประชาชนกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูงมีความพึงพอใจในงานมากกว่าและมีความเครียดน้อยกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ำ กลุ่มที่มีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะมีความพึงพอใจในงานมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น กลุ่มที่มีรายได้สูงและฐานะดีจะมีความพึงพอใจในงานมากกว่า และความเครียดน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ำและฐานยากจน ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับความเครียด กล่าวคือ ความพึงพอใจในงานมีมากระดับความเครียดจะน้อย ถ้าความพึงพอใจในงานมีน้อยระดับความเครียดสูง
link husband cheated why women cheat on husbands
read go married and want to cheat
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat
women looking to cheat my fiance cheated on me when a husband cheats
women cheat husband wife affair women who cheat on their husbands
horny sex stories read reading sex stories

Keywords: ความพึงพอใจ, ความเครียด, เครียด, ประชาชนเขตเมือง, กรุงเทพมหานคร, จิตวิทยา, สุขภาพจิต, stress, mental health, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2539

Address: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 378360000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย