เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคพิษสุราในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.

 

ผู้วิจัย/Authors: จินตนา ศรีหล้า

ชื่อเรื่อง/Title: สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคพิษสุราในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2537

รายละเอียด / Details:

ความมุ่งหมายของการศึกษในครั้งนี้เพื่อศึกษาระดับสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรังในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคพิษสุราที่มารักษาในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยากับเพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ ระยะเวลาในการดื่มสุรา ลักษณะการดื่มสุรา ขนาดในการดื่มสุราต่อวัน และจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ป่วยโรคพิษสุราที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแผนกผู้ป่วยใน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 จำนวน 100 คน เป็นเพศชาย 85 คนและเพศหญิง 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือแบบสอบถาม ซี เอ็ม ไอ (C.M.I.: The Cornell Medieal Index - health Questionaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยทดสอบค่าไคสแคว์ (X2 - test) ผลการศึกษาพบว่า 1. ผู้ป่วยโรคพิษสุราในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามีสุขภาพจิตอยู่ในระดับสุขภาพจิตไม่ดี ร้อยละ 65 มีปัญหาสุขภาพจิตเล็กน้อย ร้อยละ 33.00 สุขภาพจิตดีร้อยละ 2.00 2. ระดับสุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคพิษสุราในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา มีความสัมพันธ์กันกับระยะเวลาในการดื่มสุราอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนตัวแปรด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส สถานภาพทางเศรษฐกิจ ลักษณะการดื่มสุรา ขนาดในการดื่มสุราต่อวันและจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่มีความสัมพันธ์กัน
why most women cheat all wives cheat signs of infidelity
cheaters wife affair read
free abortion pill what are the risks of abortion when to get abortion
i cheated on my boyfriend and told him open my boyfriend cheated on me should i forgive him
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
I cheated on my husband mapbiquity.com women love to cheat

Keywords: สุขภาพจิต, ผู้ป่วยโรคพิษสุรา, ระดับสุขภาพจิต, สุรา, พฤติกรรมการดื่มสุรา, สารเสพติด, โรคพิษสุรา, mental health, alcoholism, drug, behavior

ปีที่เผยแพร่/Year: 2537

Address: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Code: 376370000001

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย