เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของการตำหนิเสียงดังและตำหนิเสียงนุ่มนวล กับการชมเสียงดังและชมเสียงนุ่มนวลเพื่อลดพฤติกรรมการรบกวนเพื่อนในขณะเรียน.

 

ผู้วิจัย/Authors: ชุมพล สอปัญญา

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการตำหนิเสียงดังและตำหนิเสียงนุ่มนวล กับการชมเสียงดังและชมเสียงนุ่มนวลเพื่อลดพฤติกรรมการรบกวนเพื่อนในขณะเรียน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

จุดมุ่งหมาย : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการตำหนิเสียงดังและผลของการตำหนิ เสียงนุ่มนวลกับผลของการชมเสียงดังและผลของการชมเสียงนุ่มนวล ต่อการลดพฤติกรรมการรบกวนเพื่อนในขณะเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีเพศและระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน คือระดับผลการเรียนดีและผลการเรียนอ่อน วิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนหนองแวงบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 40 คน มีพฤติกรรมการรบกวนเพื่อนในขณะเรียน โดยผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากคณะกรรมการซึ่งได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสำรวจ แบบสังเกต และแบบบันทึก พฤติกรรมรบกวนเพื่อนในขณะเรียน สถิติที่ใช้คือหาความเชื่อมั่นของการสังเกต การบันทึกพฤติกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต การวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ พัก 1 ระยะ โดยใช้การทดลองแบบ ABA’B’ โดยระยะ A คือระยะพฤติกรรมพื้นฐาน ระยะ B คือระยะสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยใช้การตำหนิเสียงนุ่มนวลและการชมเชยเสียงนุ่มนวล การทดลองทั้ง 4 ระยะ พักการทดลอง 1 ระยะ ใช้เวลาทั้งสิ้น 10 สัปดาห์ ใช้เวลาระยะละ 2 สัปดาห์ ซึ่งในแต่ละระยะการทดลองได้สังเกตและบันทึกพฤติกรรม สัปดาห์ละ 5 ครั้ง ครั้งละ 1 วันๆ ละ 50 นาที ผลการวิจัย : 1. ความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมการรบกวนเพื่อนในขณะเรียนของเด็กหลังจากได้รับการตำหนิเสียงนุ่มนวล ลดลงมากกว่าหลังจากได้รับการตำหนิเสียงดัง 2. ความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมรบกวนเพื่อนในขณะเรียนของเด็กหลังจากได้รับการชมเชยเสียงดังลดลงมากกว่าหลังจากได้รับการชมเชยเสียงนุ่มนวล 3. ความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมรบกวนเพื่อนในขณะเรียนของเด็กเพศหญิงหลังจากได้รับการตำหนิเสียงดังลดลงมากกว่าเด็กเพศชาย ส่วนหลังจากได้รับการตำหนิเสียงนุ่มนวลนั้น เด็กเพศชายจะลดลงมากกว่าเด็กเพศหญิง และหลังจากได้รับการชมเชยเสียงดังและชมเชยเสียงนุ่มนวลแล้ว เด็กเพศหญิงลดลงมากกว่าเพศชาย 4. ความถี่เฉลี่ยของพฤติกรรมรบกวนเพื่อนในขณะเรียนของเด็กที่มีระดับผลการเรียนอ่อนหลังจากได้รับการตำหนิเสียงดังลดลงมากกว่าเด็กที่มีระดับผลการเรียนดี ส่วนหลังจากได้รับการตำหนิเสียงนุ่มนวลเด็กที่มีระดับผลการเรียนดีลดลงมากกว่าเด็กที่มีระดับผลการเรียนอ่อนและหลังจากได้รับการชมเชยเสียงดังและชมเชยเสียงนุ่มนวลแล้ว เด็กที่มีระดับผลการเรียนดีลดลงมากกว่าเด็กที่มีระดับผลการเรียนอ่อน
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
wife cheaters website open
how is aids transmitted early symptoms of hiv infection worlds aids day
facts on hiv/aids nav-connector.com hiv transmission
spy phone apps android blog.fetish-kinks.com spyware for android phone
meet to cheat reasons why wives cheat on their husbands why women cheat
how do you know your wife cheated on you seniorgeekpc.com why do i want to cheat on my wife
i cheated on my steveperks.com i want my husband to cheat

Keywords: พฤติกรรมการรบกวน, จิตวิทยา, พฤติกรรม, ตำหนิ, ชื่นชม, นักเรียน, student, psychology, behavior, reward, punishment

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 376350000008

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย