เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริง ของครูสอนวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม.

 

ผู้วิจัย/Authors: รสสุคนธ์ พึ่งสุข

ชื่อเรื่อง/Title: ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริง ของครูสอนวิชาชีพในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

จุดมุ่งหมาย : เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพ โดยแยกศึกษาแต่ละสถานศึกษาและแต่ละแผนกวิชา ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม วิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษาและวิทยาลัยเกษตรกรรม จังหวัดมหาสารคาม ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2534 จำนวน 961 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา เกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพโดยจำแนกเป็น ด้านความรู้ วิชาชีพ ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณธรรมจริยธรรม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ T-Test ผลการวิจัย : 1. ความคิดเห็นของนักศึกษา ในสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง เกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับมาก เว้นแต่นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อจำแนกเป็นแผนกวิชาของแต่ละสถานศึกษา ก็พบว่า 1.1 นักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เว้นแต่นักศึกษาแผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 1.2 นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด เว้นแต่นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชาศิลปหัตถกรรมและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 1.3 นักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เว้นแต่นักศึกาาแผนกวิชาเกษตรกรรม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. ความคิดเห็นของนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา จังหวัดมหาสารคาม เกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงของครูสอนวิชาชีพ ทั้งโดยรวมและจำแนกเป็นแผนกวิชาของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่เป็นจริงยกเว้น นักศึกษาอาชีวเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาชนบทด้านทักษะวิชาชีพและด้านคุณธรรม จริยธรรม ความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่คาดหวังและคุณลักษณะที่เป็นจริงไม่แตกต่างกัน
click here cheat on husband what is infidelity
My wife cheated on me reasons people cheat all wives cheat
free abortion pill open when to get abortion
home remedies for abortion how much does abortion cost ru486 abortion pill
why men have affairs go redirect
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
would my boyfriend cheat parentpower.com i had a dream that my boyfriend cheated on me
did my girlfriend cheat link i want my girlfriend to cheat on me
how often do women cheat on their husbands why do women cheat with married men my husband cheated
i cheated on my husband how do i fix it sigridw.com i cheated on my husband with a woman
i told my boyfriend i cheated on him slokell.com i want to cheat on my boyfriend
the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny site put in plastic panties stories adult
little sex stories adult fetish stories vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความคิดเห็น, ระดับความคิดเห็น, จิตวิทยา, พฤติกรรม, ครู, อาชีวะศึกษา, บุคลิกภาพ, level of thought, behavior, psychology, teacher, personality

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 376350000007

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย