เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาบุคลิกภาพตามทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของอีริค เบิร์นของผู้ประกอบอาชีพวิศวกร แพทย์ ครู และนักปกครอง.

 

ผู้วิจัย/Authors: วิสิษฐ์ เจริญวัฒนาวิญญู

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาบุคลิกภาพตามทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของอีริค เบิร์นของผู้ประกอบอาชีพวิศวกร แพทย์ ครู และนักปกครอง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

จุดมุ่งหมาย : เพื่อศึกษาลักษณะบุคลิกภาพตามทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของอีริค เบิร์น ของผู้ที่ประกอบอาชีพวิศวกร แพทย์ ครู และนักปกครอง วิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพวิศวกร แพทย์ ครู และนักปกครอง จำนวน 508 คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินภาวะบุคลิกภาพ (ประเมินตนเอง) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ แบบประเมินภาวะความเป็นพ่อแม่ ภาวะความเป็นผู้ใหญ่และภาวะความเป็นเด็ก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละ ผลการวิจัย : 1. ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรมีบุคลิกภาพลักษณะแบบพ่อแม่เป็นจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 61.91) รองลงมาคือบุคลิกภาพลักษณะแบบผู้ใหญ่ (ร้อยละ 38.09) 2. ผู้ประกอบอาชีพแพทย์ มีบุคลิกภาพลักษณะแบบผู้ใหญ่ เป็นจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 65.45) รองลงมาคือ บุคลิกภาพลักษณะแบบพ่อแม่ (ร้อยละ 34.55) 3. ผู้ปรกอบอาชีพครูมีบุคลิกภาพลักษณะแบบพ่อแม่เป็นจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 44.40) รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบผู้ใหญ่ (ร้อยละ 36.74) และมีบุคลิกภาพลักษณะแบบเด็กเป็นจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 18.86) 4. ผู้ประกอบอาชีพนักปกครองมีบุคลิกภาพลักษณะแบบพ่อแม่เป็นจำนวนมากที่สุด (ร้อยละ 54.16) รองลงมาคือบุคลิกภาพลักษณะแบบผู้ใหญ่ (ร้อยละ 36.11) และมีบุคลิกภาพลักษณะแบบเด็กเป็นจำนวนน้อยที่สุด (ร้อยละ 9.73)
cheaters click here read
home remedies for abortion open ru486 abortion pill
will my husband cheat again cheat on wife wife affair
herpes std pictures signs of std pictures how do they test for chlamydia
aids pictures symptoms cure hiv aid symptoms
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
did my girlfriend cheat read i want my girlfriend to cheat on me
my wife cheated now what my fiance cheated on me women who cheat with married men
how to cheat on wife link why wife cheated
how do i know if my wife cheated men and women husband cheated wife
reasons women cheat go how to cheat on wife
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: บุคลิกภาพ, จิตวิทยา, ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล, วิศวกร แพทย์ ครู นักปกครอง, personality, psychology, human interpersonal relationship

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 376350000006

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย