เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ.

 

ผู้วิจัย/Authors: อภิชาติ ศรีประเสริฐ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

จุดมุ่งหมาย : เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีษะเกษ และเปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องสุขภาพจิตตามตัวแปรอิสระ ดังนี้ 1. สุขภาพกาย 2. สัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว 3. สัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก วิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2534 จำนวน 537 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบวัดสุขภาพกาย แบบวัดสุขภาพจิต แบบวัดสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และแบบวัดสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ T-Test ผลการวิจัย : นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีษะเกษมีสุขภาพจิตดี ร้อยละ 51.21 และสุขภาพจิตไม่ดีร้อยละ 48.79 จากการศึกษาเปรียบเทียบพบว่า 1. นักเรียนที่มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตดีกว่านักเรียนที่มีสุขภาพกายไม่ดี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01, 2. นักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอกดี มีสุขภาพจิตดีกว่านักเรียนที่มีสัมพันธภาพกับบุคคลภายนอกไม่ดีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
click here catch a cheater what is infidelity
husbands who cheat click why wifes cheat
website read here how often do women cheat on their husbands
home remedies for abortion get an abortion ru486 abortion pill
what is an aspiration abortion partial abortion debate on abortion
free std testing dallas std pictures and symptoms chlamydia throat
spy phone free download android spy apps free texting spyware
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
cheats prashanthiblog.com infidelity in marriage
indian sex stories tolobel.com adult sex stories teacher student
horny sex stories blog.gobiztech.com reading sex stories
dating for married how women cheat meet to cheat

Keywords: สุขภาพจิต, นักเรียน, ภาวะสุขภาพจิต, mental health, student

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 376350000005

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย