เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: วิชาการที่ครูปกครองและครูแนะแนวใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด.

 

ผู้วิจัย/Authors: รำไพ วานิชสาร

ชื่อเรื่อง/Title: วิชาการที่ครูปกครองและครูแนะแนวใช้ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

จุดมุ่งหมาย : เพื่อศึกษาวิธีการและการจัดอันดับความสำคัญของวิธีการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่ครูแนะแนวใช้ และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและการจัดอันดับความสำคัญของวิธีการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา ระหว่างครูปกครองและครูแนะแนว วิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 92 คน จำแนกเป็นครูปกครอง 46 คน และครูแนะแนว 46 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่า X2 (CHI-SQUARE) และค่า (KOLMOGOROV SMIRNOV) ผลการวิจัย : 1. ครูปกครองและครูแนะแนวส่วนใหญ่ใช้วิธีชี้แจงให้เห็นผิดถูกในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา วิธีที่ใช้รองลงมาคือ วิธีการลงโทษ และวิธีค้นหาสาเหตุ 2. ครูปกครอง และครูแนะแนวส่วนใหญ่ใช้วิธีชี้แจงให้เห็นผิดถูกเป็นอันดับที่ 1 ในการแก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหา รองลงมาคือ วิธีการลงโทษและวิธีค้นหาสาเหตุ 3. ครูปกครองและครูแนะแนวส่วนใหญ่ให้เหตุผลในการเลือกใช้วิธีการต่างๆ เพื่อใช้แก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาว่าใช้วิธีการดังกล่าว เพราะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับความผิดและใช้ได้ผลดี 4. ครูปกครองและครูแนะแนวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการและการจัดอันดับความสำคัญของวิธีการใช้แก้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาแต่ละพฤติกรรม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
why most women cheat signs of infidelity
why men have affairs redirect married men who cheat with men
cheaters wife affair read
abortion personal stories longrangesystems.net suction abortion
how to cheat on my husband site my wife cheated
married and wanting to cheat read why cheat on your wife
i cheated on my i cheated on my husband and loved it i want my husband to cheat
wives that cheat femchoice.org how to cheat on wife
married men affairs infidelity signs reasons why husbands cheat
looking to cheat women cheat my husband cheated on me
percent of women that cheat all wife cheat how to spot a cheater
how married men cheat open reasons why husband cheat
what makes husbands cheat I cheated on my husband percentage of women who cheat
sex stories of preteen girls read wife adult stories

Keywords: พฤิตกรรม, ครูแนะแนว, นักเรียน, จิตวิทยา, พฤติกรรมที่เป็นปัญหา, behavior problem, psychology, student

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 376350000004

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย