เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสังคมนิสัยของเด็กวัยก่อนประถมศึกษาจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแตกต่างกัน.

 

ผู้วิจัย/Authors: สายันต์ คงสัตย์

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสังคมนิสัยของเด็กวัยก่อนประถมศึกษาจากครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูแตกต่างกัน.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2535

รายละเอียด / Details:

จุดมุ่งหมาย : เพื่อทราบระดับพฤติกรรมด้านสังคมนิสัยของเด็กวัยก่อนประถมศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสังคมนิสัยของเด็กวัยก่อนประถมศึกษาจากครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน วิธีการวิจัย : กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนวัยก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด จำนวน 145 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา และแบบสังเกตพฤติกรรมด้านสังคมนิสัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย : 1. เด็กวัยก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด มีพฤติกรรมด้านสังคมนิสัยโดยภารวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงตามลำดับ คือ ด้านความรับผิดชอบและมีวินัยในตนเอง ด้านความเชื่อมั่นในตนเองและด้านการรับรู้ ความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น 2. เมื่อแยกพิจารณาตามแบบการอบรมเลี้ยงดู พบว่า เด็กวัยก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดที่มาจากครอบครัวที่มีการอบรมเลี้ยงดูทั้งแบบประชาธิปไตย แบบเข้มงวดและแบบปล่อยปละละเลย พฤติกรรมด้านสังคมนิสัยอยู่ในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเป็นรายด้าน 3. เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมด้านสังคมนิสัยตามแบบการเลี้ยงดูทั้ง 3 แบบ คือ แบบประชาธิปไตย แบบเข้มงวดและแบบปล่อยปละละเลย ทั้งโดยภารรวมและเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
spy phone free download spyware for android phones free texting spyware
i cheated on my husband now what i think my husband cheated how to tell my husband i cheated
i cheated on my husband now what read i cheated on my
women wanting to cheat blog.itracsigns.com how to tell my husband i cheated
how to cheat with a married woman west-bot.com my wife cheated on me with my father
married looking to cheat open how can people cheat
most women cheat why people cheat in relationships married men cheat

Keywords: พฤติกรรม, นิสัย, สังคม, เด็ก, ครอบครัว, การอบรมเลี้ยงดูเด็ก, จิตวิทยา, psychology, behavior, social, child, child rearing, mental health

ปีที่เผยแพร่/Year: 2535

Address: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 376350000002

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย