เย็นศิระเพราะพระบริบาล ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ตระหนักไม่ตระหนก covid-19 ตระหนักไม่ตระหนกก้าวผ่านวิกฤติ covid-19

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
รองนายกรัฐมนตรี รมต.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข: กล่าวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมต่อต้านการใช้สารพิษฆ่าหญ้า คลอร์ไพริฟอส พาราควอต ไกลโฟเซต

รายละเอียดงานวิจัยเรื่อง/Title Name: ผลของกลุ่มประคับประคองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองของมารดาที่ดูแลบุตรตามลำพัง.

 

ผู้วิจัย/Authors: สุดคนึง ฤทธิ์ฤาชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของกลุ่มประคับประคองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองของมารดาที่ดูแลบุตรตามลำพัง.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัยเรื่อง ผลของกลุ่มประคับประคองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองของมารดาที่ดูแลบุตรตามลำพัง,พ.ศ.2541

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาผลของกลุ่มประคับประคองต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความเชื่อมั่นในตนเองของมารดาที่ดูแลบุตรตามลำพัง ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธ ความเชื่อมั่นในตนเองของโยเดอร์และพรอคเตอร์ และปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดของยาลอม กลุ่มตัวอย่างคือ มารดาที่ดูแลบุตรตามลำพัง ณ หมู่บ้านโนนม่วง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 คน เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองกลุ่มละ 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธ หาความเที่ยงได้เท่ากับ 0.08 และแบบประเมินพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองตามกรอบแนวคิดของโยเดอร์และพรอคเตอร์ หาความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านและหาค่าความเที่ยงได้เท่ากับ 0.79 กลุ่มประคับประคองเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยจัดทำขึ้น ให้กลุ่มทดลองได้มาเข้ากลุ่ม 6 สัปดาห์ ๆ ละครั้ง ๆล ะ 90 นาที ดำเนินกลุ่มโดยมีผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่ม กลุ่มควบคุมทำการเยี่ยมบ้านคนละ 2 ครั้ง ดำเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน 2541 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ?2 ,t-test และวิเคราะห์เนื้อหาของกลุ่ม ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. มารดาที่ดูแลบุตรตามลำพังที่ได้เข้ากลุ่มประคับประคอง มีคะแนนความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองสูงกว่ามารดาที่ดูแลบุตรตามลำพังที่ไม่ได้เข้ากลุ่มประคับประคองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 2. มารดาที่ดูแลบุตรตามลำพังที่ได้เข้ากลุ่มประคับประคอง มีคะแนนพฤติกรรมความเชื่อมั่นในตนเองสูงกว่ามารดาที่ดูแลบุตรตามลำพังที่ไม่ได้เข้ากลุ่มประคับประคองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และปัจจัยที่มีผลต่อการบำบัดที่พบมากที่สุดคือ ความรู้สึกมีความหวัง ความเห็นเหมือนกันของชีวิต พบรองลงมาคือ พัฒนาเทคนิคการเข้าสังคมและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
unfaithful spouse cheat husband
how to spot a cheater My girlfriend cheated on me open
spy phone free download spyware mobile texting spyware
i cheated on my husband now what robertsuk.com how to tell my husband i cheated
cheat on my girlfriend should i tell my girlfriend i cheated watching my girlfriend cheat
when your wife cheats my wife cheated now what do i do i want my wife to cheat on me
married men affairs go reasons why husbands cheat
how to cheat on wife go why wife cheated
indian sex stories sex stories sites adult sex stories teacher student
written adult stories with animals and humans having sex spanking adult babies stories adult baby girl stories

Keywords: ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง, ความเชื่อมั่นในตนเอง, กลุ่มกิจกรรม, กลุ่มประคับประคอง, การพยาบาลจิตเวช, พฤติกรรม, จิตวิทยา, กิจกรรมพยาบาล, psychiatric nursing, supportive group, behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2541

Address: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 375410000034

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: เอกสารการวิจัย